Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o?wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Rzeczyca

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6n ust. 1
i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Rzeczyca, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracje, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy w Rzeczycy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany

§ 3. 1. Deklarację właściciel nieruchomości może złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.262), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

3. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do zdarzeń powstałych od dnia 1 lutego 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Kosiacki


Załącznik nr 1do Uchwały Nr V/28/2015
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 20 lutego 2015 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU.             

Dzień – Miesiąc – Rok

................................................
Data złożenia deklaracji

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1399, poz. 1593, z 2015 r. poz.87)
Składający: Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Miejsce składania: Urząd Gminy Rzeczyca
ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca
Termin składania:
· W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
· W terminie 14 dni od wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.


A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę wpisać znak X we właściwy kwadrat):

□ pierwsza deklaracja
□ nowa deklaracja (data zmiany danych:.............................)
□ ustanie obowiązku uiszczania opłaty ( data ustania obowiązku opłaty: ............................)
□ korekta deklaracji (obowiązująca od:..................................)

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel nieruchomości

□ Współwłaściciel

□ Najemca, dzierżawca

□ Użytkownik wieczysty

□ Zarządca nieruchomości

□ Inny podmiot

B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(* Wypełnia osoba fizyczna, ** Wypełnia podmiot inny niż osoba fizyczna)

IMIĘ I NAZWISKO*/ NAZWA PODMIOTU**:

PESEL*/NIP**:

NUMER KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO**

REGON**

ADRES ZAMIESZKANIA */SIEDZIBA**

KRAJ:

WOJEWÓDZTWO:

POWIAT:

GMINA:

ULICA:

NR DOMU:

NR LOKALU:

MIEJSCOWOŚĆ:

KOD POCZTOWY:

POCZTA:

NUMER TELEFONU:

ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić , jeśli jest inny niż adres zamieszkania / siedziby )

KRAJ:

WOJEWÓDZTWO:

POWIAT:

GMINA:

ULICA:

NR DOMU:

NR LOKALU:

MIEJSCOWOŚĆ:

KOD POCZTOWY:

POCZTA:

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI- na której znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku

ADRES NIERUCHOMOŚCI:

ULICA:

NR DOMU:

MIEJSCOWOŚĆ:

D. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI –na których znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

1

Liczba domków letniskowych znajdujących się na terenie nieruchomości

Ryczałtowa stawka opłaty od domku letniskowego za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok

Wysokość opłaty dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe za rok (iloczyn kol.1 i kol.2)

1

2

3

........................................

.................................................


.....................................................

2

Ryczałtowa stawka opłaty za rok, dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe..............................

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

IMIĘ:

NAZWISKO:

DATA WYPEŁNIENIA

PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO:

TELEFON:

POUCZENIE

Stosownie do art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz.U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe