| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/9/15 Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w?Żychlinie przy ul. Waryńskiego 8

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego 8, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska


Załącznik do Uchwały Nr III/9/15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 stycznia 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO W ŻYCHLINIE PRZY UL. WARYŃSKIEGO 8

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Stadionu Miejskiego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego 8.

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) administratorze stadionu – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Żychlinie;

2) gospodarzu obiektu - należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, wyznaczoną przez administratora stadionu, odpowiedzialną za nadzór i opiekę nad Stadionem Miejskim w Żychlinie przy ul. Waryńskiego 8.

3) imprezie – należy przez to rozumieć zajęcia sportowe, rozgrywki sportowe, mecze, imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny;

4) imprezie masowej – należy przez to rozumieć imprezę o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.;

5) organizatorze imprezy – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, odpowiedzialną za jej organizację i przeprowadzenie;

6) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego 8;

7) stadionie - należy przez to rozumieć Stadion Miejski w Żychlinie przy ul. Waryńskiego 8.

§ 3. Wejście na stadion jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu oraz przepisów p.poż. i bhp.

§ 4. 1. Osoby przebywające na terenie stadionu podczas trwania imprezy masowej podlegają ponadto przepisom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. oraz przepisom właściwym dla charakteru imprezy organizacji i związków, w tym związków sportowych.

2. Stadion jest obiektem użyteczności publicznej i służy do przeprowadzania rozgrywek sportowych, meczów sportowych, zajęć szkolnych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.

3. Stadion może również służyć innym celom, w tym do odbywania doraźnych imprez o innym charakterze.

4. Do dyspozycji uczestników form określonych w ust. 2 i 3 oddaje się zaplecze sanitarno-socjalne.

5. Wszystkie imprezy, w tym mecze piłki nożnej odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami właściwych dla charakteru imprezy organizacji i związków, w tym związków sportowych.

§ 5. 1. Stadion nie jest powszechnie dostępny.

2. Udostępnienie organizatorowi imprezy stadionu lub jego części następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z administratorem stadionu, na zasadach określonych w tej umowie oraz regulaminie.

§ 6. Ze stadionu mogą korzystać, po uzyskaniu zgody administratora stadionu i zapoznaniu się z regulaminem:

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem pełnoletniego opiekuna;

2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera;

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem prowadzącego;

4) uczestnicy oraz kibice wyłącznie na imprezach sportowych organizowanych z udziałem publiczności.

§ 7. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko za zgodą administratora stadionu.

§ 8. Osoby korzystające ze stadionu oraz prowadzące zajęcia zobowiązują się do:

1) przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu, bhp i p.poż.,

2) korzystania z urządzeń znajdujących się na stadionie zgodnie z ich przeznaczeniem;

3) nieprzebywania w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

4) nie umieszczania napisów na budowlach, urządzeniach, ich malowania i oklejania;

5) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć;

6) utrzymania czystości na terenie stadionu;

7) pobierania kluczy i zamykania szatni oraz sanitariatów;

8) zabezpieczenia we własnym zakresie mienia wartościowego;

9) po zakończeniu zajęć uporządkowania sprzętu sportowego i zdania kluczy;

10) wyłączenia oświetlenia, zakręcania wody w szatniach i sanitariatach;

11) powiadamiania administratora stadionu lub gospodarza obiektu o wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;

§ 9. Wszystkie osoby przebywające na terenie stadionu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom administratora stadionu, gospodarza obiektu, służb porządkowych i osób do tego upoważnionych.

§ 10. 1. Każdy, kto przebywa na terenie stadionu powinien zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym.

2. Zabrania się wnoszenia na teren stadionu:

1) wszelkiego rodzaju broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;

2) materiałów wybuchowych, fajerwerków, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych;

3) substancji żrących lub farbujących;

4) środków odurzających lub substancji psychotropowych;

5) butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego bądź twardego materiału;

6) napojów alkoholowych;

7) urządzeń z napędem mechanicznym służącym do wytwarzania hałasu.

§ 11. Zakazuje się:

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających;

2) przebywania w obszarach, które nie są dopuszczalne dla widzów (płyta stadionu, szatnie, pomieszczenia służbowe itp.);

3) rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotów;

4) rozniecania ognia;

5) spożywania alkoholu, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych na mocy zezwolenia;

6) niszczenia sprzętu i wyposażenia znajdującego się na terenie stadionu;

7) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów;

8) używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób;

9) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem zwierząt używanych jako przewodników przez osoby niepełnosprawne lub w przypadku organizowania wystaw zwierząt;

10) wjeżdżania na teren stadionu pojazdami mechanicznymi, bez zezwolenia administratora lub organizatora imprezy, za wyjątkiem pojazdów służby zabezpieczające organizowaną imprezę (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja).

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »