| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie określenia warunków i?trybu finansowania zadań z?zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i?Miasta Drzewica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 27 ust. 1 i 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz.715), w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,  poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się warunki i tryb finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Drzewica.

§ 2. Cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina i Miasto Drzewica zamierza osiągnąć, określa się następująco:

1) stworzenie warunków sprzyjających upowszechnianiu i rozwojowi różnych dyscyplin sportowych;

2) zwiększenie dostępu społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe;

3) promocję sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców.

4) zaspokajanie potrzeb społecznych przez integrowanie się kibiców,

5) kreowanie pozytywnego wizerunku gminy przez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach.

§ 3. Finansowanie zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu odbywa się poprzez udzielenie dotacji celowej klubom sportowym z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

§ 4. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dotacji udzielanych na podstawie innych odrębnych przepisów.

§ 5. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Drzewica.

§ 6. Dotację może otrzymać klub sportowy, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, spełniający następujące warunki:

1) prowadzi działalność na terenie Gminy i Miasta Drzewica;

2) realizuje cel publiczny wskazany w § 2 niniejszej uchwały, a uzyskana dotacja wpłynie na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększy dostęp społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub;

3) uczestniczy we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu.

§ 7. Udzielona dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie:

1) realizacji programów szkolenia sportowego, w tym kosztów:

a) najmu lub użytkowania bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego,

b) specjalistycznej sportowej opieki lekarskiej oraz okresowych badań lekarskich,

c) zakupu sprzętu sportowego do prowadzenia szkolenia;

2) zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny sportu;

3) organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w zawodach sportowych i rozgrywkach ligowych, w tym kosztów:

a) najmu lub użytkowania obiektów sportowych na potrzebę organizacji zawodów sportowych,

b) opłat regulaminowych, startowych i związkowych,

c) obsługi sędziowskiej i medycznej,

d) zakupu nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów,

e) transportu na zawody sportowe,

f) ubezpieczenia zawodników,

g) wynagrodzenie kadry szkoleniowej i stypendia ,

4) kosztów pośrednich (w tym obsługi księgowej) związanych z realizacją projektu do wysokości 15% przyznanej dotacji.

§ 8. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowywane wydatki z tytułu:

1) zapłaty kar, mandatów i innych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;

2) zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz kosztów obsługi zadłużenia;

3) kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy;

4) kosztów transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

5) kosztów nagród rzeczowych i pieniężnych dla działaczy, przyznanych przez klub sportowy;

6) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników oraz działaczy klubu.

§ 9. 1. Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy co najmniej 14 dni przed terminem składania wniosków.

2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać w szczególności:

1) termin realizacji zadania;

2) wysokość środków przeznaczonych na dotację;

3) termin i miejsce składania wniosków.

3. Wzór wniosku, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o naborze.

5. Do wniosku należy dołączyć:

1) oświadczenie, że wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku;

2) kserokopię wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego wystawionego najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosku;

3) odpis aktualnego statutu klubu sportowego;

4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe/ bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok kalendarzowy.

6. Wniosek powinien być podpisany przez osobę, bądź osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, a dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 poświadczone za zgodność z oryginałem.

§ 10. Dotacja celowa na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu może być przyznawana przez Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy po uchwaleniu budżetu na dany rok budżetowy.

§ 11. W celu rozpatrzenia wniosków Burmistrz Gminy i Miasta powołuje w drodze zarządzenia komisję oraz określa regulamin jej pracy.

§ 12. Przy rozpatrywaniu wniosków, dotyczących realizacji zadania uwzględniane będą w szczególności:

1) wypełnienie wymagań formalnych;

2) zgodność zadania z celem publicznym, określonym w § 2 uchwały;

3) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę;

4) własny wkład finansowy wnioskodawcy lub wkład finansowy pozyskany przez wnioskodawcę z innych źródeł;

5) poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez wnioskodawcę w systemie rozgrywek lub zawodów sportowych w których uczestniczy;

6) kalkulację finansową;

7) dotychczasowe doświadczenie we współpracy klubu z Gminą i Miastem Drzewica o ile taka występuje;

8) prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji za rok poprzedni, o ile dotacja taka w roku poprzednim została przyznana.

§ 13. 1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych wniosku, Burmistrz Gminy i Miasta wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

2. Wniosek, którego uchybienia nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie nie jest rozpatrywany.

§ 14. 1. Po zapoznaniu się z oceną komisji, Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy podejmuje decyzję dotyczącą przyznania dotacji w drodze zarządzenia.

2. Dotacja przyznawana jest w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy i Miasta Drzewica.

3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej przez klub sportowy, warunkiem podpisania umowy jest zmiana kosztorysu zadania.

§ 15. 1. Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy informację o wnioskodawcach, którym przyznał dotację wraz z podaniem kwot przyznanych dotacji, wskazując jednocześnie tytuł zadania z zakresu sportu.

2. W sposób określony w ust. 1 Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy podaje informację o wnioskach, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.

3. Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy zawiadamia pisemnie wnioskodawców o wynikach przeprowadzonego postępowania, tj. o zadaniach i kwotach dotacji na ich realizację.

§ 16. 1. Z każdym wnioskodawcą, którego wniosek został wybrany do dofinansowania Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy zawiera umowę o dotację.

2. Umowę sporządza się z zachowaniem zapisów zawartych w art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 17. 1. W trakcie realizacji zadania, Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy ma prawo do kontroli realizacji zadania w następującym zakresie:

1) stan realizacji zadania zgodnie z umową;

2) prawidłowość wydatkowania otrzymanych środków publicznych na realizację zadania;

3) prawidłowość prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.

§ 18. 1. Czynności kontrolne są przeprowadzane przez osoby upoważnione przez Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy .

2. Kontrola przeprowadzana jest w siedzibie podmiotu i w innych miejscach związanych z realizacją zadania.

3. Czynności kontrolne polegające na badaniu dokumentów lub sporządzaniu ich odpisów, żądaniu składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień mogą być prowadzone również w siedzibie Gminy.

4. W toku kontroli, przeprowadzający kontrolę jest uprawniony w szczególności do:

1) dokonywania oględzin miejsc, w których realizowane jest zadanie;

2) badania dokumentów związanych z realizacją zleconego zadania;

3) żądania od kierującego podmiotem lub innych osób działających z jego upoważnienia i wykonujących czynności na rzecz tego podmiotu, składania pisemnych i ustnych wyjaśnień.

5. Przeprowadzający kontrolę może sporządzać odpisy, wyciągi lub kserokopie dokumentów, których zgodność z oryginałem poświadcza kierujący podmiotem lub inna upoważniona osoba.

§ 19. 1. Ustalenia kontroli spisuje się w protokole kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

2. Protokół kontroli podpisuje przeprowadzający kontrolę i kierujący kontrolowanym podmiotem lub osoba przez niego upoważniona.

3. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierującego kontrolowanym podmiotem lub osobę przez niego upoważnioną, przeprowadzający kontrolę zamieszcza w protokole odpowiednią adnotację o przyczynach odmowy podpisania protokołu lub braku podania przyczyn.

4. Kierujący kontrolowanym podmiotem lub osoba przez niego upoważniona, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu wnieść umotywowane zastrzeżenia, a przeprowadzający kontrolę jest obowiązany dokonać ich analizy, zbadać przedstawione dowody i w uzasadnionych przypadkach uzupełnić protokół.

5. Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy po zapoznaniu się z protokołem kontroli może wydać zalecenia, które podmiot powinien wykonać w sposób i terminach w nich określonych.

§ 20. 1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i merytorycznemu na podstawie sprawozdania z realizacji zadania sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 składa się w terminie określonym w umowie.

3. Informację o udzielonej dotacji i jej rozliczeniu przedstawia się Radzie Gminy i Miasta w Drzewicy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za dany rok budżetowy.

§ 21. 1. Niewykorzystane przez klub sportowy środki finansowe pochodzące z dotacji podlegają zwrotowi do budżetu Gminy i Miasta w Drzewicy w terminie i na zasadach określonych w art. 251 ustawy o finansach publicznych.

2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania dotacji nienależnej lub w nadmiernej wysokości, dotacja ta podlega zwrotowi w terminie i na zasadach określonych w art. 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy.

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy i w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 25. Traci moc Uchwała Nr II/10/2010 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Drzewicy


Marian Kalużny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 23 lutego 2015 r.

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Drzewica  na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Drzewica  pod nazwą :

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

1) WNIOSKODAWCA:

- nazwa

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- adres

.......................................................................................................................................................

- status prawny

.......................................................................................................................................................

- data zarejestrowania podmiotu

.......................................................................................................................................................

- REGON

.......................................................................................................................................................

- NIP

.......................................................................................................................................................

- nazwiska i imiona oraz funkcje osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- nazwa banku i nr konta

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- telefon kontaktowy

.......................................................................................................................................................

- cele i zadania statutowe

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- dotychczasowe przedsięwzięcia, osiągnięte efekty w zakresie zadań publicznych

.......................................................................................................................................................

2) Określenie celu dofinansowania – rodzaj i zakres zadania

...........................................................................................................................................................

3) Szczegółowy opis zadania

...........................................................................................................................................................

4) Termin i miejsce realizacji zadania

...........................................................................................................................................................

5) Przewidywany całkowity koszt zadania................................................................................................ zł

a/rodzaje kosztów, które będą pokrywane z dotacji :

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

b) dodatkowe informacje:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6) Kwota wnioskowanej dotacji w złotych

...........................................................................................................................................................

7) Źródła finansowania zadania:

- elementy zadania finansowane z dotacji

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- środki własne

.......................................................................................................................................................

8) Rozliczenie z dotacji – termin

...........................................................................................................................................................

9) Dodatkowe informacje mające znaczenie przy ocenie wniosku (do załączenia):

a) zasoby rzeczowe wnioskodawcy wykorzystane do wykonania zadania,

b) kadra trenerska i jej kwalifikacje,

c) inne informacje mające znaczenie dla realizacji zadania według wnioskodawcy.

10) Osoba odpowiedzialna z ramienia wnioskodawcy za realizację zadania oraz wykorzystania i rozliczenia przyznanych środków

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................

(podpis osoby lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawc y)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 23 lutego 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa zadania)

w okresie od ............................................ do ..................................................................................

określonego w umowie nr ................................... zawartej w dniu ..................................................

pomiędzy Gminą..........................................  a..............................................................................

Część I.
Sprawozdanie merytoryczne

1. Opis zrealizowanych zadań i osiągniętych rezultatów

Część II.
Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):

Lp.

Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

Koszt całkowity,

z tego

z dotacji

ze środków własnych

z innych źródeł oraz wpłat

Łącznie

2. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):

Źródła finansowania

%

Kwota dotacji

Środki własne, w tym:

- finansowe

- niefinansowe

Łączny koszt

100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu zadania:

………………………………………………………………………………………………………..

3. Zestawienie faktur (rachunków)

Lp.

Numer dokumentu księgowego

Numer pozycji kosztorysu

Data

Nazwa wydatku

Kwota (zł)

z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)

Część III.
Dodatkowe informacje:

…………………………………………………………………………………………………..................

Załączniki:

1. Kserokopie dowodów źródłowych potwierdzających wykonanie zadania.

2. ……………………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam(-my), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu sportowego;

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych;

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

…………………………………………………

Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »