| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 32/V/2015 Rady Gminy Kluki

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie zasad i?trybu przyznawania nagród Wójta Gminy Kluki za osiągnięcia w?dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i?ochrony kultury

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 roku  poz. 406, z 2014 r. poz. 423) Rada Gminy Kluki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się nagrodę Wójta Gminy Kluki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

§ 2. Wysokość środków przeznaczonych na nagrody określa Rada Gminy Kluki w uchwale budżetowej.

§ 3. Celem nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury jest wyróżnienie oraz uhonorowanie artystów oraz działaczy kultury, którzy swoimi osiągnięciami oraz postawą promują Gminę Kluki.

§ 4. 1. Nagroda, o której mowa w § 3, może być przyznana w przypadku umotywowania i udokumentowania przez wnioskodawcę osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Nagroda może być również przyznana zespołom twórców lub wykonawców.

§ 5. Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Kluki z inicjatywy własnej lub na wniosek:

1. instytucji kultury;

2. stowarzyszeń i związków twórczych, innych podmiotów, których statutowa działalność obejmuje zadania w dziedzinie kultury,

3. Komisji Oświaty, Sportu i Kultury.

§ 6. Wniosek złożony w terminie do 31 stycznia danego roku powinien zawierać:

1. oznaczenie wnioskodawcy,

2. imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę organizacji kandydującej do otrzymania nagrody,

3. adres zamieszkania kandydata do nagrody,

4. opis osiągnięć.

§ 7. 1. Nagrody mają charakter pieniężny.

2. Wysokość jednej nagrody nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 20 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

§ 8. 1. Decyzję o przyznaniu nagrody i jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Kluki.

2. Od decyzji Wójta Gminy Kluki nie przysługuje odwołanie.

3. Wójt podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy wysokość przyznanych nagród z podaniem imienia i nazwiska osoby nagrodzonej.

4. Warunkiem wypłaty nagrody jest pisemna zgoda nagrodzonego lub w przypadku osoba osoby poniżej 18 roku życia, jego przedstawiciela ustawowego na wyżej wymienioną publikację.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KLUKI


Łukasz Trzciński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »