Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 5/15 Starosty Opoczyńskiego

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w?całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 196 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 135, 154 , 866 i 1650 oraz z 2014r. poz. 619 i 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym 2 wynoszą 3.354,14 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Starosta Opoczyński


Józef Róg

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe