| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w?postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lgota Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20 zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole oraz oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lgota Wielka.

§ 2. Uchwała określa kryteria rekrutacji dzieci brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lgota Wielka.

§ 3. Przyjmuje się nastepujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb rekrutacji dzieci do przedszkoli:

1) dziecko rodziców, którzy pracują/studiują w systemie dziennym - 10 pkt;

2) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie w roku, na który przeprowadzona jest rekrutacja, uczęszczać do danego przedszkola - 5 pkt;

3) zadeklarowane przez rodziców dziecka korzystanie przez niego z oferty przedszkola ( poza czasem realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 2 godzin dziennie - 5 pkt;

4) zadeklarowane przez rodziców dziecka korzystanie przez niego z oferty przedszkola ( poza czasem realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) poniżej 2 godzin dziennie - 1 pkt.

§ 4. Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, o których mowa w:

1) § 3 pkt 1 - zaświadczenia/zaświadczenie z zakładu pracy/uczelni o aktualnym zatrudnieniu/nauce, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku;

2) § 3 pkt 2 - oświadczenie rodzica;

3) § 3 pkt 3 - deklaracja rodzica w karcie zgłoszenia dziecka;

4) § 3 pkt 4 - deklaracja rodzica w karcie zgłoszenia dziecka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lgota Wielka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Lgocie Wielkiej


Piotr Nita


[1]) Zm. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146 i 1198.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »