Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Wielgomłyny

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 6j ust.3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593, z 2015 r. poz. 87)  Rada Gminy Wielgomłyny uchwala, co następuje:

§ 1. Na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, w wysokości:

1) 226,52 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) 453,04 zł jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Łoś

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe