Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Wielgomłyny

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i?ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2 a ust. 3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy  Wielgomłyny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny w wysokości 6,00 zł miesięcznie za osobę.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane w wysokości 12,00 zł miesięcznie za osobę.

§ 3. Traci moc uchwała  Nr XXII/97/2012 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w/w uchwy

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Łoś

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe