| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Wielgomłyny

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieeruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593, z 2015 r. poz. 87) Rada Gminy Wielgomłyny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywana na jedynie przez część roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się następujące warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny określony jest w formacie XML;

2) układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zostanie określony w drodze publikacji w Centralnym Repozytorium Dokumentów;

3) deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej "ePUAP", za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Wielgomłynach.

§ 2. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zmianami) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach w terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Łoś


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 23 lutego 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCIACH WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ( t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późniejszymi zmianami).

Składający

Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej takiej nieruchomości należy deklarację złożyć odrębnie dla każdej nieruchomości.

Termin składania

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub wysokość opłaty.

Miejsce składania

Urząd  Gminy w Wielgomłynach, ul. Rynek 1, 97 – 525 Wielgomłyny.

Organ właściwy do złożenia deklaracji

Wójt Gminy Wielgomłyny, ul. Rynek 1, 97 – 525 Wielgomłyny.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

A.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja1

□ korekta dekalracji2

□ deklaracja zmieniająca (nowa)3.  1.

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (* WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA,** WYPEŁNIA PODMIOT INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

B.1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):

□ Właściciel

□ Współwłaściciel

□ Inny podmiot władający nieruchomością

□ Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

□ Użytkownik wieczysty4.

B.2. Rodzaj składającego deklarację (należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej5.

B.3.. Imię i Nazwisko* / Nazwa Podmiotu**

6.

PESEL*

7.

NIP*/** :

8.

REGON** :

9.

B.4. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ4 :

Kraj:

10.

Województwo:

11.

Powiat:

12.

Gmina/Miasto:

13.

Miejscowość:

14.

Ulica:

15.

Nr domu:

16.

Nr lokalu:

17.

Kod pocztowy:

18.

Poczta:

19.

B.5. ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI B.4. )

Kraj:

20.

Województwo:

21.

Powiat:

22.

Gmina/Miasto:

23.

Miejscowość:

24.

Ulica:

25.

Nr domu:

26.

Nr lokalu:

27.

Kod pocztowy:

28.

Poczta:

29.

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU:

Kraj:

30.

Województwo:

31.

Powiat:

32.

Gmina

33.

Miejscowość:

34.

Ulica:

35.

Nr domu:

36.

Nr lokalu:

37.

Nr działki:

38.

Kod pocztowy:

39.

Poczta:

40.

D.OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNE POWSTAJĄCE NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZNEJ W CZĘŚCI C  ZBIERANE I ODBIERANE BĘDĄ (proszę wpisać znak X we właściwy kwadrat i określić sposób gromadzenia odpadów komunalnych):

□ selektywny                       □ zmieszany41.

E.OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI C

Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku5 :

42.

Liczba domków letniskowych znajdujących się na terenie nieruchomości6

43.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w przypadku gdy na nieruchomości znajduje się więcej niż jeden domek letniskowy7 (należy wpisać iloczyn wartości z pól 42 i 43)

44.

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO WSKAZANEGO W CZĘSCI B.3./ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO WSKAZANEGO W CZĘSCI B.3

Imię:

45

Nazwisko:

46

Podpis właściciela nieruchomości/osoby reprezentującej właściciela nieruchomości (należy dołączyć pełnomocnictwo) lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela nieruchomości

…………………………………………………………

(czytelny podpis)47

I. ADNOTACJE ORGANU:

Data przyjęcia

Podpis (pieczęć) przyjmującego

Pouczenia:

1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Wielgomłyny  zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłaceniu jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku poz. 1015, z późn zm.).

3. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo po-wzięcia uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji organ przyjmujący deklarację określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

4. Na podstawie art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa informacji i oświadczeń, podaje nie-prawdę lub zataja prawdę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.

Objaśnienia:

1 Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, której dotyczy deklaracja. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art. 81§ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 747 ze zmianami) do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

3 Pole „deklaracja zmieniająca (nowa)” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości. Nowa deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowaniu odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4 Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby.

5 Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadki komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jednie przez część roku.

6,7 Pola wypełnia wyłącznie właściciel nieruchomości na której znajduje  się domek letniskowy.

Deklarację należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »