Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 8/2015 Starosty Łęczyckiego

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w?domach pomocy społecznej Powiatu Łęczyckiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 pkt 15, art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej:

1) w Łęczycy w 2015 roku, na kwotę 2.698,49 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem zł 49/100)

2) w Karsznicach w 2015 roku, na kwotę 2.648,72 zł (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem zł 72/100).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi danego Domu Pomocy Społecznej.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Starosta Łęczycki


Wojciech Zdziarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe