Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 9/2015 Starosty Łęczyckiego

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczone na utrzymanie dziecka w?placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Łęczyckiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 196 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 , poz. 154, poz. 866 i poz. 1650 z 2014 r., poz. 619, poz. 1188) zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustalam się średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w roku 2015 w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Łęczyckiego w Rodzinnym Domu Dziecka w Wargawce Młodej gm. Witonia w kwocie 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Starosta Łęczycki


Wojciech Zdziarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe