Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/38/2015 Rady Gminy Bełchatów

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia stawek opłat rezerwacyjnych na targowisku gminnym ,,Mój Rynek" w?Zawadach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) w związku z § 11 uchwały Nr XLIV/365/2013 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu targowiska gminnego "Mój Rynek" w Zawadach”, Rada Gminy Bełchatów, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki opłaty miesięcznej za rezerwację jednego stanowiska handlowego na targowisku gminnym "Mój Rynek" w Zawadach:

1) stanowisko niezadaszone - 10,00 zł brutto;

2) stanowisko zadaszone - 15,00 zł brutto.

§ 2. Zasady rezerwacji miejsc handlowych na targowisku gminnym "Mój Rynek" w Zawadach oraz sposób płatności określi Administrator targowiska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełchatów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów


Jacek Ludwiczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe