Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Strzelce

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i?zakresu świadczenia usług w?zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i?zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379 i poz.1072)oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U.z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593 ) Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się następujące rodzaje odpadów:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2) segregowane odpady komunalne:

a) papier i tekturę,

b) opakowania wielomateriałowe,

c) metale,

d) tworzywa sztuczne,

e) szkło (bezbarwne i kolorowe),

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) odpady zielone,

h) przeterminowane leki,

i) baterie,

j) chemikalia,

k) akumulatory,

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

m) odpady w postaci mebli,

n) odpady wielkogabarytowe,

o) opony;

2. Odpady wymienione w pkt od a do g będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości, przy czym do obowiązków właścicieli nieruchomości należy zapewnienie w ciągu całego roku bezkolizyjnego dojazdu / dostępu pojazdu przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne do wyznaczonych na nieruchomości miejsc, służących do gromadzenia odpadów.

3. Odpady wymienione w pkt od h do o pochodzące z gospodarstw domowych będą odbierane bezpośrednio z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2 razy w roku kalendarzowym, zgodnie z harmonogramem wywozu.

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) odpady niesegregowane (zmieszane) - 1 raz na miesiąc;

2) odpady segregowane, z podziałem na poszczególne frakcje odpadów:

a) papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne – 1 raz na miesiąc - tylko miejscowość Strzelce,

b) papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne – 1 raz na miesiąc, z wyłączeniem miesiąca stycznia i lutego – pozostałe miejscowości,

c) szkło ( bezbarwne i kolorowe ) – 1 raz na miesiąc- tylko miejscowość Strzelce,

d) szkło ( bezbarwne i kolorowe ) – 1 raz na 2 miesiące, z wyłączeniem miesiąca stycznia i lutego – pozostałe miejscowości,

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji ,odpady zielone – 6 razy w roku w miesiącach od kwietnia do września 1raz w miesiącu – tylko miejscowość Strzelce;

3) odpady typu: przeterminowane leki, baterie, chemikalia, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady w postaci mebli, odpady wielkogabarytowe, opony - 2 razy w roku kalendarzowym.

2. Terminy wywozu w/w odpadów będą dostosowane do określonego typu odpadów.

3. Adresy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce.

4. Koszt przyjęcia odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów wliczony jest w koszt ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Koszt dostarczenia odpadów do punktu ponosi osoba dostarczająca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XXIV/115/2012 Rady Gminy Strzelce z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce oraz na tablicach informacyjnych w sołectwach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Strzelce


Stanisław Kruglak


Uzasadnienie

W art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593 ) ustawodawca zobowiązał radę gminy do określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

- ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości,

- częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,

- i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe