| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/33/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 11 lutego 2015r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015?rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 217, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) i art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664)Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/9/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

1) Tabela nr 5a „Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Tabela nr 5b „Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;

3) § 8 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.568.487,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 2.154.971,00, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały”;

4) § 9 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.750.000,00 zł;

2) pokrycie zobowiązań określonych w art. 89 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 w wysokości 1.890.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Olesiński


Tabela Nr 1

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2015 roku

l.p.

dział

rozdział

nazwa zadania

łączne koszty finansowe

plan na 2015

z tego 2015 rok

dochody własne

kredyty, pożyczki, obligacje

środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

poż. z budżetu państwa BGK

dotacje

inne

jednostka organiz. realizująca zadanie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

010

01010

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

180 000,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UGNO

2.

750

75095

Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy

1 108 366,00

160 638,00

43 097,00

0,00

0,00

117 541,00

0,00

0,00

UGNO

3.

754

75412

Budowa garażu OSP Ostrowy Cukrownia

77 130,00

27 130,00

27 130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UGNO

4.

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w msc. Ostrowy-Cukrownia, etap III

1 591 876,00

1 532 876,00

998 320,00

267 278,00

0,00

0,00

0,00

267 278,00

UGNO

5.

921

92109

Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji

1 026 768,00

659 652,00

357 191,00

0,00

0,00

302 461,00

0,00

0,00

UGNO

razem

3 984 140,00

2 560 296,00

1 605 738,00

267 278,00

0,00

420 002,00

0,00

267 278,00


Tabela Nr 2

Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział,)

Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)

w tym:

Planowane wydatki

Środki
z budżetu krajowego

Środki
z budżetu UE

2015 r.

Wydatki razem (9+13)

z tego:

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE

Wydatki razem (10+11+12)

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem (14+15+16+17)

z tego, źródła finansowania:

pożyczki
i kredyty

obligacje

pozostałe

poż. z BGK

poż.i kred.

obligacje

pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Wydatki majątkowe razem:

3 727 010,00

1 776 071,00

1 950 939,00

2 353 166,00

1 312 711,00

267 278,00

0,00

1 045 433,00

1 040 455,00

420 002,00

0,00

0,00

620 453,00

1.1

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej

Nazwa projektu: "Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy"

Razem wydatki:

750,75095

1 108 366,00

297 368,00

810 998,00

160 638,00

43 097,00

0,00

0,00

43 097,00

117 541,00

117 541,00

0,00

0,00

0,00

2015 rok

750,75095

160 638,00

43 097,00

117 541,00

160 638,00

43 097,00

0,00

0,00

43 097,00

117 541,00

117 541,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oś 4 "Leader"

Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Nazwa projektu: "Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji"

Razem wydatki:

921,92109

1 026 768,00

526 768,00

500 000,00

659 652,00

357 191,00

0,00

0,00

357 191,00

302 461,00

302 461,00

0,00

0,00

0,00

2015

921,92109

659 652,00

357 191,00

302 461,00

659 652,00

357 191,00

0,00

0,00

357 191,00

302 461,00

302 461,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"

Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy-Cukrownia, etap III

Razem wydatki:

900,90001

1 591 876,00

951 935,00

639 941,00

1 532 876,00

912 423,00

267 278,00

0,00

645 145,00

620 453,00

0,00

0,00

0,00

620 453,00

2015

900,90001

1 532 876,00

912 423,00

620 453,00

1 532 876,00

912 423,00

267 278,00

0,00

645 145,00

620 453,00

0,00

0,00

0,00

620 453,00

2.

Wydatki bieżące razem:

437 858,69

66 986,14

370 872,55

68 522,00

10 278,30

0,00

0,00

10 278,30

58 243,70

0,00

0,00

0,00

58 243,70

2.1

Program: Program Operacyjny Innwacyjna Gospodarka

Oś 8 "Społeczeństwo inormacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki"

Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wkluczeniu cyfrowemu - eInclusion"

Nazwa projektu:"Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy"

Razem wydatki:

750,75095

437 858,69

66 986,14

370 872,55

68 522,00

10 278,30

0,00

0,00

10 278,30

58 243,70

0,00

0,00

0,00

58 243,70

2015

750,75095

68 522,00

10 278,30

58 243,70

68 522,00

10 278,30

0,00

0,00

10 278,30

58 243,70

0,00

0,00

0,00

58 243,70

razem

x

4 164 868,69

1 843 057,14

2 321 811,55

2 421 688,00

1 322 989,30

267 278,00

0,00

1 055 711,30

1 098 698,70

420 002,00

0,00

0,00

678 696,70


Tabela Nr 3

Przychody i rozchody w 2015 roku

l.p.

treść

klasyfikacja

plan na 2015

1

2

3

4

Przychody ogółem

1 568 487,00

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

1 148 485,00

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 903

420 002,00

Rozchody ogółem

2 154 971,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

881 207,00

2

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 963

1 273 764,00


Uzasadnienie

Tabela nr 1

Dokonano aktualizacji wiersza na zadaniu l.p. nr 4.

Tabela nr 2

Dokonano aktualizacji wiersza na zadaniu 1.3.

Tabela nr 3

Zmniejszono przychody i rozchody budżetu o kwotę 620.453,00 zł, tj. pożyczkę krótkoterminową na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy - Cukrownia, etap III”.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Olesiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »