| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/33/2015 Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 5 lutego 2015r.

w sprawie zmian w?budżecie Gminy Wierzchlas na 2015?r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877)- Rada Gminy Wierzchlas

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2015 r.

§ 2. W uchwale budżetowej Nr III/13/2014 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchlas na 2015 r. § 14. otrzymuje brzmienie: Ustala sie dochody z tytułu oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 455.000,00 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0490) i wydatki na realizacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 455.000,00 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002).

§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchlas na 2015 r. - zestawienie przychodów i rozchodów na 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Młynarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/33/2015
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 5 lutego 2015 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY WIERZCHLAS NA 2015 r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 135 000,00

-455 000,00

0,00

4 680 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

560 000,00

-455 000,00

0,00

105 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

455 000,00

-455 000,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

215 000,00

0,00

455 000,00

670 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

90002

Gospodarka odpadami

0,00

0,00

455 000,00

455 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0,00

0,00

455 000,00

455 000,00

bieżące

razem:

19 317 460,00

-455 000,00

455 000,00

19 317 460,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

majątkowe

majątkowe

razem:

1 555 000,00

0,00

0,00

1 555 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

20 872 460,00

-455 000,00

455 000,00

20 872 460,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/33/2015
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 5 lutego 2015 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

3.893.590,00

1.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903

2.100.000,00

2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytu na rynku krajowym

952

1.793.590,00

Rozchody ogółem:

197.628,32

1.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

197.628,32

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »