| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy Biała

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/58/03 Rady Gminy Biała z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Biała


Małgorzata Pichlak


Załącznik do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Gminy Biała
z dnia 22 stycznia 2015 r.

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała.

§ 1. Ustala się procedurę konsultacji społecznych, zwanych dalej "konsultacjami" obejmującą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała.

§ 2. Zasady przeprowadzania konsultacji w formie referendum lokalnego określają odrębne przepisy.

§ 3. Celem konsultacji jest możliwie najpełniejsze informowanie społeczności lokalnej o planowanych przedsięwzięciach i inwestycjach gminnych, pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego - zebranie opinii i uwag oraz wybór rozwiązania optymalnego, uwzględniającego w miarę możliwości postulaty uczestników konsultacji.

§ 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, ich wyniki nie wiążą organów Gminy, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 5. Zasięg terytorialny konsultacji wynika z przedmiotu konsultacji i może obejmować całą Gminę Biała lub jej część.

§ 6. Konsultacje przeprowadza się:

1) na wczesnym etapie prac nad zagadnieniem poddanym konsultacjom;

2) w sposób stwarzający warunki do powszechnego uczestnictwa w nich zainteresowanych osób;

3) z zapewnieniem rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie konsultacji oraz ich szczegółowych zasadach i trybie.

§ 7. 1. Wójt może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy lub na wniosek.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych składa się na ręce Wójta, a uprawnionymi do występowania z wnioskiem są:

1) radni Gminy Biała w liczbie co najmniej 3 osób;

2) komisja Rady Gminy Biała właściwa rzeczowo w sprawie przedmiotu konsultacji;

3) mieszkańcy Gminy Biała w liczbie co najmniej 50 osób.

3. Wniosek, o którym mowa w §7 ust. 2 powinien w szczególności określać: przedmiot konsultacji, proponowaną formę przeprowadzenia konsultacji, termin i zasięg terytorialny konsultacji oraz uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia konsultacji.

4. Wniosek mieszkańców oprócz wymagań określonych w §7 ust. 3 powinien ponadto zawierać:

1) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w imieniu składających wniosek oraz adresu do korespondencji;

2) listę mieszkańców popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji, zawierającą ich imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz ich podpisy, a także w nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy - określenie przedmiotu konsultacji.

5. Wniosek niekompletny należy uzupełnić w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do jego uzupełnienia.

6. Wniosek, którego braki nie zostały uzupełnione pozostawia się bez rozpatrzenia.

7. Wójt rozpatruje wniosek, uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji, istotność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji.

8. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji rozpatrywany jest przez Wójta w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

§ 8. Wójt Gminy informuje Radę Gminy na najbliższej sesji oraz osobę wskazaną do kontaktów, o której mowa w §7 ust. 4 pkt 1 o sposobie rozpatrzenia wniosku. Informacja o odmownym rozpatrzeniu wniosku powinna zawierać uzasadnienie.

§ 9. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji został rozpatrzony odmownie, kolejny wniosek w tej samej sprawie może być złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty podjęcia decyzji o jego odmownym rozpatrzeniu.

§ 10. Konsultacje mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania;

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 11. Konsultacje przeprowadza się w co najmniej jednej formie spośród niżej podanych:

1) pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag i opinii - propozycji z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego;

2) zbierania uwag i opinii - propozycji w punkcie konsultacyjnym;

3) ankiet samodzielnie wypełnianych przez respondentów, w tym wypełnianych za pomocą poczty elektronicznej;

4) otwartych spotkań z mieszkańcami;

5) wysłuchania publicznego, warsztatów.

§ 12. Wyboru formy konsultacji, w zależności od możliwości i potrzeb każdorazowo dokonuje Wójt.

§ 13. 1. Informacja o konsultacjach będzie publikowana na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Biała, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji.

2. Informacja o konsultacjach może być także opublikowana w formie obwieszczeń na terenie Gminy Biała.

3. Informacja o konsultacjach winna zawierać w szczególności zaproszenie do udziału w konsultacjach, informacje o przedmiocie konsultacji i celu, formach i terminie ich przeprowadzenia.

§ 14. 1. Wskazane w §11 pkt 4 otwarte spotkanie z mieszkańcami prowadzi Wójt lub osoba przez niego upoważniona.

2. W czasie otwartego spotkania mieszkańcy winni zostać wyczerpująco poinformowani o sprawie będącej przedmiotem konsultacji, o możliwych rozwiązaniach w tej sprawie a następnie po przeprowadzeniu dyskusji, w ramach której powinni uzyskać wszelkie wyjaśnienia - mieszkańcy wyrażają swoja opinię poprzez głosowanie (za "tak", za "nie" lub "wstrzymuję się").

3. Głosowanie jest jawne a rozstrzygnięcia (opinie) zapadają zwykłą większością głosów.

4. Każdemu z obecnych przysługuje prawo oddania tylko jednego głosu - za jednym z proponowanych rozwiązań.

5. Z przebiegu otwartego spotkania z mieszkańcami sporządza się protokół, w którym odnotowuje się wyniki przeprowadzonej konsultacji, zwłaszcza liczbę oddanych głosów za określonym rozstrzygnięciem sprawy.

6. Do protokołu dołącza się listę mieszkańców obecnych na zebraniu z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania oraz podpisaną przez uczestnika zebrania.

7. Obsługę techniczną otwartego spotkania z mieszkańcami, w tym spisanie protokołu zapewnia Wójt Gminy Biała.

§ 15. 1. Wójt Gminy Biała podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Biała. Ponadto w tym samym terminie Wójt Gminy zawiadamia wnioskodawcę o wynikach konsultacji.

2. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Biała przedstawia Radzie Gminy po ich zakończeniu wraz z projektem konsultowanego dokumentu, jeśli dokument ten stanowił przedmiot konsultacji.

3. Wyniki konsultacji obejmują w szczególności ich przebieg, zestawienie zebranych opinii i uwag oraz propozycji wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Biała dla poszczególnych kategorii propozycji.


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY Nr IV/18/15

RADY GMINY BIAŁA

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Podjęcie powyższej uchwały daje gwarancję, że w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej konsultacji społecznych, będą one przeprowadzane w oparciu o znane mieszkańcom zasady, przyjęte w formie załącznika do niniejszej uchwały. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała, precyzyjnie określają kto i w jaki sposób przeprowadza konsultacje, a także zapewniają upublicznienie ich wyników.

Podjęcie uchwały nie tylko uporządkuje tę sferę funkcjonowania samorządu, ale także stworzy możliwość zwiększenia partycypacji publicznej w Gminie Biała. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała zakładają, że z inicjatywą konsultacji może wyjść nie tylko Wójt, Radni, Komisje Rady Gminy, ale także grupa 50 mieszkańców Gminy Biała.

Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji ma na celu doskonalenie procesu decyzyjnego i jakości świadczonych przez samorząd usług publicznych tak, by zapewnić możliwy konsensus oraz akceptację mieszkańców w sprawach istotnych dla Gminy Biała.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »