| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/50/15 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 14 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i i) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 - 6 oraz pkt 9, ust. 2 oraz art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Łodzi na okres roku kalendarzowego 2015.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 3.865.748.642 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 3.072.577.147 zł, z tego:

a) gmina w wysokości 2.416.012.435 zł,

b) powiat w wysokości 656.564.712 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 793.171.495 zł, z tego:

a) gmina w wysokości 271.738.158 zł,

b) powiat w wysokości 521.433.337 zł;

zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 118.342.322 zł;

2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 78.982.651 zł;

3) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 82.000 zł;

4) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.997.977 zł;

zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 4.169.712.325 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 2.868.958.679 zł, z tego:

a) gmina w wysokości 2.195.439.066 zł,

b) powiat w wysokości 673.519.613 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.300.753.646 zł, z tego:

a) gmina w wysokości 454.609.887 zł,

b) powiat w wysokości 846.143.759 zł;

zgodnie z tabelami Nr 3, 4, 5 i 6.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 118.342.322 zł;

2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 78.982.651 zł;

3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 82.000 zł;

4) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8.577.890 zł;

zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 4.695.000 zł;

2) celowe w wysokości 39.189.032 zł;

zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi 303.963.683 zł i zostanie sfinansowany:

1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 8.750.682 zł;

2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 280.000.000 zł;

3) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.282.492 zł;

4) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.600.000 zł;

5) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 12.330.509 zł.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 502.011.001 zł, pochodzące:

1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 206.798.000 zł;

2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 280.000.000 zł;

3) z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.282.492 zł;

4) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.600.000 zł;

5) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 12.330.509 zł;

zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 198.047.318 zł, z tego:

1) wykup papierów wartościowych w wysokości 74.000.000 zł;

2) spłata pożyczek w wysokości 1.036.685 zł;

3) spłata kredytów zagranicznych w wysokości 36.310.633 zł;

4) spłaty kredytów krajowych wysokości 86.700.000 zł;

zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji do wysokości 1.327.764.367 zł.

§ 11. Ustala się:

1) dochody w wysokości 13.116.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

2) wydatki w wysokości 11.206.020 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3) wydatki w wysokości 1.909.980 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 12. Ustala się:

1) dochody w wysokości 6.200.000 zł realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;

2) wydatki w wysokości 6.200.000 zł finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;

zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 13. Ustala się:

1) dochody w wysokości 2.300.000 zł realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

2) wydatki w wysokości 2.300.000 zł finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 14. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2015 rok w wysokości 2.052.968 zł;

zgodnie z tabelą Nr 13.

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok zawiera załącznik Nr 1.

§ 16. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok zawiera załącznik Nr 2.

§ 17. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok zawiera załącznik Nr 3.

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym 2015 do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000.000 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;

2) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale;

3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;

4) zaciągania pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 1.282.492 zł;

5) zaciągania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 1.600.000 zł.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz Kacprzak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/50/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/50/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 stycznia 2015 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

Stan środków

w tym:

Stan środków

Dział

Treść

pieniężnych

Dochody

Wydatki

wynagrodzenia

wydatki

pozostałe

pieniężnych

Rozdział

na początek

ogółem

bezosob.

inwestycyjne

wydatki

na koniec

roku

i składki

roku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gmina

0

4 297 737

4 297 737

452 739

0

3 844 998

0

801

Oświata i wychowanie

0

4 297 737

4 297 737

452 739

0

3 844 998

0

80101

Szkoły podstawowe

0

3 174 679

3 174 679

438 239

0

2 736 440

0

80104

Przedszkola

0

387 205

387 205

0

0

387 205

0

80110

Gimnazja

0

735 853

735 853

14 500

0

721 353

0

Powiat

0

8 230 345

8 230 345

943 021

640 000

6 647 324

0

801

Oświata i wychowanie

0

6 767 325

6 767 325

887 221

270 000

5 610 104

0

80102

Szkoły podstawowe specjalne

0

58 221

58 221

0

0

58 221

0

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

0

1 740 000

1 740 000

158 800

263 000

1 318 200

0

80120

Licea ogólnokształcące

0

1 164 938

1 164 938

177 371

7 000

980 567

0

80130

Szkoły zawodowe

0

2 975 936

2 975 936

214 550

0

2 761 386

0

80132

Szkoły artystyczne

0

73 400

73 400

0

0

73 400

0

80134

Szkoły zawodowe specjalne

0

12 900

12 900

0

0

12 900

0

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

0

734 900

734 900

336 500

0

398 400

0

80143

Jednostki pomocnicze szkolnictwa

0

7 030

7 030

0

0

7 030

0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

1 463 020

1 463 020

55 800

370 000

1 037 220

0

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

0

85 350

85 350

0

0

85 350

0

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

0

2 555

2 555

0

0

2 555

0

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

0

118 690

118 690

10 900

0

107 790

0

85410

Internaty i bursy szkolne

0

240 050

240 050

7 400

0

232 650

0

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

0

963 000

963 000

37 500

370 000

555 500

0

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

0

3 375

3 375

0

0

3 375

0

85421

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

0

50 000

50 000

0

0

50 000

0

Ogółem

0

12 528 082

12 528 082

1 395 760

640 000

10 492 322

0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/50/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 stycznia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok

Dział Rozdział

a) zakłady budżetowe

Przychody ogółem

z tego:

Pozostałe przychody

Koszty

Przychody własne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

Gmina

20 093 904

19 868 904

0

225 000

20 088 904

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 093 904

19 868 904

0

225 000

20 088 904

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

20 093 904

19 868 904

0

225 000

20 088 904

OGÓŁEM

20 093 904

19 868 904

0

225 000

20 088 904


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr IV/50/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 stycznia 2015 r.

Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2015 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Tabela Nr 2 do Uchwały Nr IV/50/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 stycznia 2015 r.

Dochody miasta Łodzi na 2015 rok związane z realizacją zadań:z zakresu adm. rządowej i innych zleconych wykonywanych na podstawie porozumień z organami adm. rządowej realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Tabela Nr 3 do Uchwały Nr IV/50/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 stycznia 2015 r.

Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2015 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Tabela Nr 4 do Uchwały Nr IV/50/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 stycznia 2015 r.

Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2015 rok w układzie działów i rozdziałów

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Tabela Nr 5 do Uchwały Nr IV/50/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 stycznia 2015 r.

Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Tabela Nr 6 do Uchwały Nr IV/50/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 stycznia 2015 r.

Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2015 rok wg zadań

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Tabela Nr 7 do Uchwały Nr IV/50/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 stycznia 2015 r.

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2015 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconychzadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowejzadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Tabela Nr 8 do Uchwały Nr IV/50/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 stycznia 2015 r.

Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Tabela Nr 9 do Uchwały Nr IV/50/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody w 2015 roku

infoRgrafika


Tabela Nr 10 do Uchwały Nr IV/50/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 stycznia 2015 r.

Budżet miasta na 2015 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Prolemów Alkoholowych

Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

infoRgrafika


Tabela Nr 11 do Uchwały Nr IV/50/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 stycznia 2015 r.

Budżet Miasta na 2015 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

infoRgrafika


Tabela Nr 12 do Uchwały Nr IV/50/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 stycznia 2015 r.

Budżet miasta na 2015 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

infoRgrafika


Tabela Nr 13 do Uchwały Nr IV/50/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 stycznia 2015 r.

Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2015 rok

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »