| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/16/2015 Rady Gminy w Osjakowie

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Osjaków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art.40 ust.2 pkt 1, art.41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Osjaków przyjętym uchwałą nr IV/26/2003 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 8 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osjaków (Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2003 roku Nr 78, poz 718 oraz z 2007 roku Nr 160 poz 1496) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 ust. 1 otrzymują brzmienie:

Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i trzech wiceprzewodniczących. Zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad.";

2) w § 13 dodaje sie ust. 4 i 5 w brzmieniu:

W sytuacjach nadzwyczajnych, wymagających podjęcia decyzji przez Radę Gminy - na wniosek Wójta Gminy lub co najmniej 1 ustawowego składu rady gminy, przewodniczący rady gminy obowiązany jest zwołać sesję nadzwyczajną.

5. Zwołanie sesji nadzwyczajnej nie musi być poprzedzone posiedzeniami komisji stałych rady gminy.";

3) § 84 otrzymuje brzmienie:

Wójt podejmuje rozstrzygnięcia w drodze zarządzeń.

2. Zarządzenia Wójta Gminy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Urzędu Gminy.

3. Zastępca Wójta Gminy wykonuje zadania powierzone przez Wójta, jeżeli Wójt nie może pełnić swoich obowiązków.

4. Wójt Gminy lub Zastępca Wójta przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 900 - 1500.";

4) skreśla sie § 86 statutu.

§ 2. Traci moc uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Osjaków.

§ 3. Pozostałe zapisy statutu Gminy Osjaków pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osjaków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie


Ryszard Drutowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »