| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy w Osjakowie

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osjaków"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 1399, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 1593), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy w Osjakowie uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/150/2013 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osjaków" wprowadza się następujące zmiany:

1) § 17 otrzymuje brzmienie:

Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i segregowanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla:

1) od 1do 2 osób-w rozmiarze 80 litrów zmieszane, 80 litrów szkło, 80 litrów suche;

2) od 3 do 5 osób- w rozmiarze 120 litrów zmieszane, 120 litrów szkło, 120 litrów suche;

3) od 6 i więcej osób - w rozmiarze 240 litrów zmieszane, 120 litrów szkło, 240 litrów suche.";

2) w § 22 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych obowiązani są opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu oraz przenikanie do gruntu. Przyjmuje się, że pojemność zbiorników winna wystarczać na opróżnianie ich nie częściej niż raz na dwa tygodnie. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków do opróżniania zbiorników z osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osjaków.

§ 3. Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie


Ryszard Drutowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »