| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PD.7134.5.28.2014 Burmistrza Miasta Przedborza; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

Na podstawie Uchwały Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz oraz Uchwały Nr LIII/375/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Przedbórz prowadzenia zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych zawarto porozumienie pomiędzy:

Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

Starosty - Andrzeja Pluteckiego

Wicestarosty - Roberta Zakrzewskiego

a

Gminą Przedbórz reprezentowaną przez:

Burmistrza - Miłosza Naczyńskiego

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Przedbórz przejmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na remoncie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3910E ul. Kielecka w Przedborzu, strona południowa (na odcinku od skrzyżowania z ul. Południową do posesji nr 12 o długości 67,00 m).

§ 2. 1. Gmina Przedbórz pełnić będzie funkcję inwestora i na podstawie Uchwały NR LIV/387/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego w ramach realizacji niniejszego porozumienia udzieli pomocy rzeczowej w postaci wykonania robót drogowych związanych z remontem chodnika, o których mowa w §1 polegających na:

- wykonaniu rozbiórki starej nawierzchni chodnika,

- wywiezieniu gruzu,

- wykonaniu robót ziemnych,

- wykonaniu chodnika,

- ustawieniu krawężnika na ławie betonowej z oporem,

- ustawieniu obrzeży,

- zakupie piasku i cementu.

2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej, o której mowa w ust. 1 zostaną określone w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Powiatem Radomszczańskim a Gminą Przedbórz

3. Termin realizacji przedmiotu porozumienia ustala się od dnia podpisania porozumienia do dnia 31.12.2014 r.

§ 3. 1. Gmina Przedbórz jest zobowiązana do wskazania osoby odpowiedzialnej z ramienia Gminy do reprezentowania Gminy w zakresie realizacji niniejszego porozumienia.

2. Gmina Przedbórz ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

3. Gmina Przedbórz zobowiązana jest do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek przedstawicieli Starostwa.

§ 4. 1. Powiat Radomszczański w ramach wykonywania porozumienia zapewnia:

- kostkę brukową gr. 6 cm szara w ilości 188,00 m2,

- krawężnik w ilości 71,00 m,

- obrzeże chodnikowe w ilości 10,00 m.

2. Powiat Radomszczański w ramach porozumienia dokona zgłoszenia zamiaru wykonania prac nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

3. Powiat Radomszczański jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót.

§ 5. 1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe ich wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru robót.

2. W przypadku wystąpienia wad nadających się do usunięcia Powiat może żądać usunięcia wad w wyznaczonym terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

3. W przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Gmina Przedbórz zwróci przekazany przez Powiat Radomszczański materiał w ilościach określonych w § 4 ust. 1 lub wpłaci na wskazane konto równowartość przekazanego materiału oraz pozostałe koszty poniesione przez Powiat związane z realizacją porozumienia.

4. Nakłady rzeczowe i finansowe utworzone w wyniku remontu chodnika objętego niniejszym porozumieniem stają się własnością Powiatu Radomszczańskiego.

§ 6. 1. Gmina Przedbórz udziela 36 - miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem porozumienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu porozumienia w okresie gwarancji Gmina Przedbórz zobowiązana jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Powiat Radomszczański. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

3. W przypadku gdy Gmina Przedbórz nie usunie wad w wyznaczonym terminie Powiat, zleci ich usunięcie a kosztami obciąży Gminę Przedbórz.

§ 7. W związku z tym, iż zajęcie pasa drogowego następuje na cele związane z modernizacją drogi powiatowej, Powiat Radomszczański odstępuje od naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Powiatu i dwa egzemplarze dla Gminy.

Starosta Powiatu Radomszczańskiego


Andrzej Plutecki


Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego


Robert Zakrzewski

Burmistrz Miasta Przedbórz


Miłosz Naczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »