| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2015 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego; Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie przekazania Gminie Aleksandrów Łódzki zarządzania drogą powiatową Nr 5167 E na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, w szczególności w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 5167 E, gm. Aleksandrów Łódzki, realizowanej ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

§ 1. Niniejsze porozumienie zawarte zostaje na podstawie następujących przepisów:

a) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072);

b) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014r. poz. 645, poz. 1072);

c) art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 i art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260, poz. 843, poz. 1446, poz. 1543, z 2014r. poz. 659, poz. 1310);

d) art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1115, poz. 1574);

e) art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) ;

f) uchwały Nr V/57/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 lutego 2015r.w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Zgierskim dotyczącego przejęcia przez Gminę Aleksandrów Łódzki zarządzania drogą powiatową Nr 5167 E na terenie gminy Aleksandrów Łódzki, w szczególności w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 5167 E, gm. Aleksandrów Łódzki, realizowanej ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

g) uchwały Nr V/50/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Aleksandrów Łódzki dotyczącego przekazania Gminie Aleksandrów Łódzki zarządzania drogą powiatową Nr 5167 E na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, w szczególności w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 5167 E, gm. Aleksandrów Łódzki, realizowanej ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

§ 2. 1. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez Przekazującego Przyjmującemu, na czas realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 5167 E, gm. Aleksandrów Łódzki, zadań i uprawnień w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 5167 E na terenie gminy Aleksandrów Łódzki, tj. na odcinku 1,59 km, w szczególności w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 5167 E, gm. Aleksandrów Łódzki. realizowanej ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych,

2. Realizacja przedmiotowego zadania nastapi w przypadku pozytywnego zakwalifikowania wniosku i przyznania dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

§ 3. 1. Przekazujący udzieli Przyjmującemu dotacji celowej w wysokości zabezpieczającej udział własny realizacji zadania, tj. w wysokości 40% wartości inwestycji brutto.

2. Rzeczywista wartość zadania zostanie określona po przeprowadzeniu stosownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .

§ 4. Dotację celową, o której mowa w § 3 Przekazujący przekaże Przyjmującemu na wskazany przez Przyjmującego rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia przekazania rozliczenia częściowego lub końcowego Przekazującemu przez Przyjmującego.

§ 5. 1. Termin realizacji zadania strony ustalają nie później niż do dnia 15.09.2015r., pod warunkiem okreśłonym w § 2 ust. 2.

2. Przyjmujący przedstawi Przekazującemu rozliczenie końcowe w terminie 30 dni od dokonania zapłaty Wykonawcy.

3. Do rozliczenia końcowego Przyjmujący dołączy:

a) końcowy protokół odbioru robót,

b) kopie faktur potwierdzone za zgodność wraz z potwierdzeniem dokonania przelewów.

4. W przypadku niewykorzystania dotacji w całości Przyjmujący zwróci Przekazującemu niewykorzystaną część dotacji, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia dokonania zapłaty wykonawcy.

§ 6. 1. Przyjmujący wyłoni wykonawcę robót budowlanych zadania, o którym mowa w § 2 w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907.

2. Odbiór robót nastąpi przy udziale przedstawiciela Przekazującego.

§ 7. 1. W przypadku wykorzystania przez Przyjmującego udzielonej dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem Przekazujący może rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.

2. W przypadku określonym w ust. 1 do zwrotu dotacji mają zastosowanie przepisy art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 8. 1. Odpowiedzialnymi za merytoryczną realizację porozumienia:

1) ze strony Przekazującego jest: Wydział Inwestycji i Spraw Gospodarczych Starostwa Powiatowego w Zgierzu,

2) ze strony Przyjmującego jest: Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim.

2. Osobami odpowiedzialnymi za finansową realizację porozumienia są:

1) ze strony Przekazującego: Skarbnik Powiatu Zgierskiego,

2) ze strony Przyjmującego: Skarbnik Gminy.

§ 9. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej (aneksu), pod rygorem nieważności.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 11. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w granicach upoważnień udzielonych przez uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim i Rady Powiatu Zgierskiego i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Członek Zarządu


Adam Świniuch


Członek Zarządu


Wojciech Brzeski


Skarbnik Powiatu Zgierskiego


Iwona Stańczyk

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego


Jacek Lipiński


Skarbnik Aleksandrowa Łódzkiego


Grzegorz Siech

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »