| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/2015 Wójta Gminy Parzęczew; Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie przekazania Gminie Parzęczew zarządzania drogą powiatową Nr 5140 E relacji Florianki - Adamówek - Ozorków, na terenie Gminy Parzęczew, w szczególności w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 5140 E, gm. Parzęczew, realizowanej ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w ramach zadania "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"

§ 1. Niniejsze porozumienie zawarte zostaje na podstawie następujących przepisów:

a) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072);

b) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014r. poz. 645, poz. 1072);

c) art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 i art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260, poz. 843, poz. 1446, poz. 1543, z 2014r. poz. 659, poz. 1310);

d) art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1115, poz. 1574);

e) art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) ;

f) uchwały Nr V/32/15 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Zgierskim dotyczącego przejęcia przez Gminę Parzęczew zarządzania drogą powiatową
Nr 5140 E relacji Florianki - Adamówek - Ozorków, w szczególności w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 5140 E, gm. Parzęczew, w ramach zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych" współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

g) uchwały Nr V/51/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Parzęczew dotyczącego przekazania Gminie Parzęczew zarządzania drogą powiatową Nr 5140 E relacji Florianki - Adamówek - Ozorków, na terenie Gminy Parzęczew, w szczególności w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 5140 E, gm. Parzęczew, realizowanej ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

§ 2. 1. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez Przekazującego Przyjmującemu, na czas określony od dnia 26.02.2015r. do dnia 31.12.2015r., zadań i uprawnień w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 5140 E na terenie gminy Parzęczew, tj. na odcinku 1,698 km, objętym przebudową, w szczególności w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 5140 E, gm. Parzęczew, realizowanej ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w ramach zadania "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych".

2. Realizacja przedmiotowego zadania nastapi w przypadku pozytywnego zakwalifikowania wniosku i przyznania dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w ramach zadania "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych".

3. Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni drogi gminnej Nr 120280 E przez m. Konstantki, oraz drogi powiatowej Nr 5140 E relacji Florianki - Adamówek - Ozorków w gminie Parzęczew.

§ 3. 1. Przekazujący udzieli Przyjmującemu dotacji celowej w wysokości zabezpieczającej udział własny realizacji zadania, tj. w wysokości 40% wartości inwestycji brutto, w przypadku gdy Przejmujący otrzyma dotację w wysokości 60% wartości inwestycji brutto.

2. W przypadku otrzymania dotacji na niższym poziomie Przekazujący zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego realizacji zadania uzupełniając środki finansowe w stosunku do otrzymanej dotacji.

3. Rzeczywista wartość zadania zostanie określona po przeprowadzeniu stosownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Koszty przebudowy zostaną określone oddzielnie dla każdej z dróg.

§ 4. Dotację celową, o której mowa w § 3 Przekazujący przekaże Przyjmującemu na rachunek bankowy Przyjmującego nr 02 8786 0001 0030 0458 2000 0010, w terminie 14 dni od dnia przekazania rozliczenia częściowego lub końcowego Przekazującemu przez Przyjmującego.

§ 5. 1. Termin realizacji zadania strony ustalają nie później niż do dnia 15.09.2015r., pod warunkiem okreśłonym w § 2 ust. 2.

2. Przyjmujący przedstawi Przekazującemu rozliczenie końcowe w terminie 30 dni od dokonania zapłaty Wykonawcy.

3. Do rozliczenia końcowego Przyjmujący dołączy:

a) końcowy protokół odbioru robót,

b) kopie faktur potwierdzone za zgodność wraz z potwierdzeniem dokonania przelewów.

4. W przypadku niewykorzystania dotacji w całości Przyjmujący zwróci Przekazującemu niewykorzystaną część dotacji, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia dokonania zapłaty wykonawcy.

§ 6. 1. Przyjmujący wyłoni wykonawcę robót budowlanych zadania, o którym mowa w § 2 w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907.).

2. Odbiór robót nastąpi przy udziale przedstawiciela Przekazującego.

§ 7. 1. W przypadku wykorzystania przez Przyjmującego udzielonej dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem Przekazujący może rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.

2. W przypadku określonym w ust. 1 do zwrotu dotacji mają zastosowanie przepisy art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 8. 1. Odpowiedzialnymi za merytoryczną realizację porozumienia:

1) ze strony Przekazującego jest: Wydział Inwestycji i Spraw Gospodarczych Starostwa Powiatowego w Zgierzu,

2) ze strony Przyjmującego jest: Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Parzęczewie.

2. Osobami odpowiedzialnymi za finansową realizację porozumienia są:

1) ze strony Przekazującego: Skarbnik Powiatu Zgierskiego,

2) ze strony Przyjmującego: Skarbnik Gminy.

§ 9. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej (aneksu), pod rygorem nieważności.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 11. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w granicach upoważnień udzielonych przez uchwały Rady Gminy w Parzęczewie i Rady Powiatu Zgierskiego i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Członek Zarządu


Adam Świniuch


Członek Zarządu


Wojciech Brzeski


Skarbnik Powiatu Zgierskiego


Iwona Stańczyk

Wójt Gminy Parzęczew


Ryszard Nowakowski


Skarbnik Gminy


Jadwiga Dębska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »