| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Brójce

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie określenia warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182, zm.: z 2013 r. poz. 509, poz. 1650, z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1188) uchwala się, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz dla osób, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej zapewnić.

§ 2. Przy przyznawaniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uwzględnia się w szczególności:

1) rodzaj schorzenia i sprawność fizyczną;

2) warunki mieszkaniowe;

3) sytuację rodzinną i materialną;

4) uwarunkowania środowiskowe;

5) wydolność opiekuńczą rodziny;

6) przewidziane w budżecie na dany rok budżetowy środki finansowe na realizację zadania.

§ 3. Odpłatność za usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze jest ustalany w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie osoby zainteresowanej tymi formami pomocy, jednak kwota dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 130 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 4. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada 130 % aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 5. Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadającego na osobę w rodzinie określają następujące wskaźniki płatności:

Dochód osoby samotnie gospodarującej
lub przypadający na osobę w rodzinie:

Wskaźnik odpłatności w procentach ustalone od ceny usługi opiekuńczej lub specjalistycznej usługi opiekuńczej za 1 godzinę dla:

osoby samotnie gospodarującej

powyżej do 130%

nieodpłatnie

powyżej 130 % do 150%

15 %

powyżej 150% do 200%

25 %

powyżej 200% do 250%

50 %

powyżej 250 % do 300%

80 %

powyżej 300%

100 %

§ 6. Cenę za 1 godzinę usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych ustala Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach, na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania lub ona wynika z umowy zawartej przez ośrodek pomocy społecznej z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania.

§ 7. Opłata za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której mowa w §5, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o których mowa w §4 oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.

§ 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach wydaje decyzje o liczbie godzin przyznanych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 9. Jeżeli wyliczona kwota odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze jest niższa od kwoty określonej w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, odpłatności się nie pobiera.

§ 10. Opłata za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc, bezpośrednio lub przelewem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

§ 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na:

1) konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów usług;

2) konieczności ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo- leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej;

3) konieczności korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą;

4) zdarzenie losowe.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brójce.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXXIII/194/97 Rady Gminy w Brójcach z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Brójce


Jacek Samiec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »