| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Głowno

z dnia 4 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 39 ust. 2, art. 44 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509) oraz na podstawie art. 10 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853; z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 1650) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Głowno i określania zasad zwrotu poniesionych wydatków.

§ 2. 1. Gmina Głowno sprawia pogrzeb osobom zmarłym, które bezpośrednio przed śmiercią zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy, a w przypadku zmarłych bezdomnych- osobom ostatnio zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Głowno w odniesieniu do których nie ustalono osób zobowiązanych do dokonania pochówku oraz osób o nieustalonej tożsamości zmarłych na terenie Gminy Głowno.

2. O zgonie osoby zmarłej powiadamia się małżonka, a w przypadku, gdy okaże się to niemożliwe zstępnych, wstępnych lub innych krewnych, z którymi zmarły utrzymywał kontakt, lub których adresy, numery telefonów są znane Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głownie zwanemu dalej "Ośrodkiem".

3. O sprawienie pogrzebu przez Gminę może ubiegać się osoba lub rodzina zobowiązana do pochówku, pozostająca w trudnej sytuacji materialnej i równocześnie nie mająca uprawnień do ubiegania się o uzyskanie świadczenia związanego ze śmiercią lub pogrzebem na podstawie odrębnych przepisów tylko w wyjątkowych przypadkach.

4. Gmina jest zwolniona z obowiązku sprawienia pogrzebu wówczas, gdy znajdą się osoby lub podmioty, które dobrowolnie zajmą się zorganizowaniem pochówku.

§ 3. Zadania własne Gminy Głowno polegające na sprawieniu pogrzebu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie.

§ 4. 1. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.

2. Następuje na udokumentowany wniosek pracownika socjalnego Ośrodka.

3. Pogrzebu dokonuje się zgodnie z wyznaniem zmarłego, z zachowaniem przepisów prawa oraz zwyczajów miejscowych. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wyznania zmarłego lub gdy był on osobą niewierzącą, pogrzeb ma charakter świecki.

4. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzach znajdujących się na terenie Gminy Głowno lub na cmentarzu komunalnym.

§ 5. 1. Dokonanie niezbędnych czynności związanych z pogrzebem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie zleca firmie prowadzącej usługi pogrzebowe.

2. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:

1) załatwienie formalności związanych ze zgonem i pogrzebem;

2) zakup trumny lub urny wraz z akcesoriami;

3) zakup niezbędnego ubrania;

4) przygotowanie zwłok do pochówku;

5) pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium;

6) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku;

7) wykopanie i zasypanie grobu;

8) obsługę pogrzebu;

9) inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem oraz miejscowymi zwyczajami.

§ 6. 1. Zapłaty za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie rachunku, faktury wystawionej przez firmę, której pochówek został zlecony.

2. Koszty sprawienia pogrzebu nie mogą przekroczyć wysokości zasiłku pogrzebowego określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm. ) obowiązującego w dniu pogrzebu.

§ 7. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu:

1) jeżeli po zmarłym przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, wydatki w całości pokrywa się z tego zasiłku;

2) jeżeli zmarły pozostawił majątek, a nie przysługuje po nim zasiłek pogrzebowy, wydatki pokrywa się w całości lub w części z masy spadkowej zgodnie z przepisami prawa spadkowego;

3) jeżeli zmarły był osobą bezdomną, nie przysługiwał po nim zasiłek pogrzebowy z tytułu ubezpieczenia społecznego i nie pozostawił po sobie majątku, koszty pogrzebu finansowane są w całości ze środków gminnych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Łukasz Łukasik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »