| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy Głowno

z dnia 4 lutego 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 20014 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.182, poz. 509,poz. 1650, z 2014 r. poz. 567, poz.598, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1188) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Przyznawanie pomocy jest uzależnione od możliwości finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.

§ 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina w tym także wstępni i zstępni- nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 3. 1. Świadczenie w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych zostaje przyznane na wniosek osoby zainteresowanej lub innej osoby, ale za zgodą osoby, której mają być przyznane usługi.

2. Osoba ubiegająca się o pomoc w formie usług opiekuńczych powinna przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie, w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych zaświadczenie lekarskie z określeniem szczegółowego ich zakresu.

§ 4. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, zapewnienia opieki higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

§ 5. 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie na podstawie wywiadu środowiskowego przyznaje decyzją usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustala ich zakres oraz ustala wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca bądź przyznaje świadczenie nieodpłatnie.

2. Pomoc w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawana jest nieodpłatnie osobom, których dochody nie przekraczają kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 6. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze określona jest w decyzji o przyznaniu świadczenia według zasad określonych w tabelach odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się koszt jednej godziny usługi opiekuńczej lub specjalistycznej usługi opiekuńczej w wysokości 9,00 zł ( dziewięć złotych).

§ 8. 1. Osoby, którym przyznano pomoc w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych pod warunkiem ponoszenia odpłatności, wpłacają obciążającą ich kwotę w terminie do dnia 10 następnego miesiąca po wykonaniu usługi do kasy Urzędu Gminy w Głownie.

2. Niezapłacenie należności w terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

§ 9. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach m.in. spowodowanych pogorszeniem sytuacji bytowej świadczeniobiorcy, z powodu pogorszenia stanu zdrowia, wzrostu wydatków na leki i leczenie, zdarzenia losowego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Głownie na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego może częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia opłat za usługi.

2. Okres za jaki odpłatność może być obniżona lub świadczeniobiorca może być zwolniony w całości z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi, określa w decyzji Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie, biorąc pod uwagę udokumentowaną sytuację usługobiorcy i wniosek pracownika socjalnego.

3. Okres, w którym mowa w ust. 2 nie może być jednorazowo dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Łukasz Łukasik


Załącznik do Uchwały Nr IV/21/15
Rady Gminy Głowno
z dnia 4 lutego 2015 r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie

1) osoba samotna lub samotnie gospodarująca:

Procentowy dochód według kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu usług, wyrażona w %

do 100%

0 %

101% do 120 %

5%

121% do 150%

10%

151% do 180%

20%

181% do 210%

30%

211% do 240%

40%

241% do 270%

50%

271% do 300%

60%

301% do 330%

80%

pow. 331%

100%

2) osoba w rodzinie:

Procentowy dochód według kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w stosunku
do kosztu usługi, wyrażona w %

do 100%

0%

101% do 120%

10%

121% do 150%

20%

151% do 180%

30%

181% do 210%

40%

211% do 240%

50%

241% do 270%

60%

271% do 300%

80%

pow. 301%

100%

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »