| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz.594, poz.645, poz.1318 z 2014 roku poz. 379 , poz.1072) art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Tekst jednolity Dz.U.z 2012r., poz.145 ze. zm.z 2012 r poz. 951, poz.1513, z 2013 r poz. 21, poz. 165, z 2014 r poz. 659, poz. 850, poz. 822, poz. 1146) Rada Gminy Gorzkowice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, tryb postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych, tryb postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposób rozliczania tych dotacji.

§ 2. 1. Spółki wodne mogą otrzymać z budżetu Gminy Gorzkowice pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji w tym w szczególności na : konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami.

2. Dotacje na realizację zadań objętych uchwałą przyznawane są na wniosek złożony przez spółkę wodną.

3. Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć kosztów realizacji zadania.

4. Wójt Gminy Gorzkowice podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji, o której mowa w w ust.1 powyżej, przez jej umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gorzkowice. W informacji Wójt Gminy Gorzkowice wskazuje:

1) kwotę przeznaczoną w budżecie Gminy Gorzkowice na pomoc finansowa dla spółki wodnej na realizację zadań określonych w ust1 powyżej w danym roku;

2) termin składania wniosków.

§ 3. 1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) kwotę dotacji o którą wnioskuje spółka wodna;

2) dane spółki wodnej ubiegającej się o pomoc finansowa w formie dotacji na realizację zadania określonego w ust.1 powyżej, w tym jej pełną nazwę, adres, datę i i numer wpisu do katastru wodnego, zakres jej działania wynikający ze stanu lub dokumentu rejestrowego, informację o posiadanych zasobach finansowych wskazujących możliwość wykonania zadania;

3) szczegółowy opis zadania, w tym jego zakres rzeczowy i finansowy;

4) termin, miejsce i harmonogram realizacji zadania;

5) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania, w tym wielkość oczekiwanej decyzji z budżetu gminy;

6) numer rachunku bankowego spółki wodnej.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust1 powyżej należy dołączyć w oryginale:

1) aktualny odpis dokumentu rejestrowego oraz statut spółki wodnej;

2) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej;

3) oświadczenie, ze spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad wniosku Wójt Gminy Gorzkowice wyznacza termin i wzywa wnioskodawce do ich usunięcia bądź uzupełnienia wniosku.

5. Wniosek, który został uzupełniony lub którego uchybienia bądź wady nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu.

§ 4. Informację o przyznanych dotacjach, w której należy wskazać spółkę wodną, która otrzyma pomoc finansowa, kwotę tej pomocy oraz dofinansowane zadanie wójt Gminy Gorzkowice podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Gorzkowice w miejscu przeznaczonym na publikowanie ogłoszeń.

§ 5. 1. Podstawą udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Gorzkowice jest umowa zawarta między Gminą Gorzkowice, a spółką wodną.

2. Umowa powinna zawierać w szczególności:

1) opis zadania na które udzielono pomocy finansowej;

2) wysokość udzielonej dotacji;

3) termin przekazania dotacji;

4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż 31 grudnia danego roku budżetowego;

5) tryb kontroli sposobu wykorzystania dotacji;

6) termin i sposób rozliczenia dotacji;

7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w przepisach ustawy z dnia 27.08.2009r., o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240, ze zm.).

§ 6. 1. Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania dotacji, spółka wodna składa w terminie 20 dni od upływu umownie określonego terminu jej wykorzystania.

2. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust.1, należy zamieścić: szczegółowy opis zrealizowanego zadania, okres realizacji zadania, osiągnięte efekty rzeczowe, kwotę wykorzystanej dotacji wraz z wykazem faktur i rachunków, które zostały opłacone ze środków dotacji.

3. Wójt Gminy Gorzkowice ma prawo żądać uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych w sprawozdaniu, jak również przedłożenia dokumentów potwierdzających sposób wykorzystania dotacji.

4. Wójt Gminy Gorzkowice w umowie, o której mowa w § 5, może zobowiązać spółkę wodną do składania sprawozdań częściowych ze sposobu wykorzystania dotacji. Do sprawozdań stosuje się odpowiednio ust.2.

§ 7. Spółka wodna, która otrzymała dotację celową, zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej otrzymanych środków.

§ 8. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenia jest jawne.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji określonej w § 1 ust.2, Wójt Gminy Gorzkowice przedstawia Radzie w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.

3. Rozliczenie z wykorzystania udzielonych dotacji Wójt podaje do publicznej wiadomości wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za dany rok budżetowy. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzkowice .

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jan Woźniak


Załącznik do Uchwały Nr IV/22/2015
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 29 stycznia 2015 r.

................................................................

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

w kwocie …..............................................................

(słownie zł....................................................................................................................)

w roku..................w formie dotacji celowej Spółce Wodnej

…..................................................................................................................................................

Działającej na terenie Gminy Gorzkowice na …..........................................................................

I. . Dane dotyczące wnioskodawcy:

1. Nazwa Spółki Wodnej.............................................................................................................

2. Adres........................................................................................................................................

3. Data wpisu i numer w katastrze wodnym.................................................................................

4. Nr rachunku bankowego...........................................................................................................

5. Zakres działania spółki wodnej.................................................................................................

6. Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki Wodnej ( nazwiska, imiona , miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr tel.)....................................................

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

II. Działalność Spółki Wodnej:

a) powierzchnia gruntów zmeliorowanych objętych działalnością Spółki Wodnej................ha,

b) długość rowów objęta działalnością Spółki Wodnej …............................km,

c) ściągalność składek członkowskich wg stanu na dzień 31 grudnia …....................r.

- wysokość składki......................................zł/ha

- wskaźnik ściągalności.................................%

d) udział własny Spółki Wodnej w kosztach realizacji zadania …......................%

e) wnioskowany udział Gminy w kosztach realizacji zadania ….........................%

f) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania ….....................................................

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. Czas realizacji zadania …...................................................................................................................................................

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »