| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 654, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są złożyć do Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych określonych w deklaracji, będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez przesłanie deklaracji do Urzędu Miejskiego w Ozorkowie za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP, jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC, JPG.

2. Wzór deklaracji będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie www.umozorkow.pl oraz jako formularz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1.

§ 4. Deklaracje w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 5. Traci moc uchwała nr L/417/14 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 512).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


Roman Kłopocki


Załącznik do uchwały nr V/25/15
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 26 lutego 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa

prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.).

Składający

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Ozorków, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

- w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania

Urząd Miejski w Ozorkowie, ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków

Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami

? PIERWSZA DEKLARACJA

Data powstania obowiązku opłaty………………………

? ZMIANA DANYCH

Data powstania zmiany ……………………….

A. DANE IDENTYFIKACYJNE

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (odpowiednie zaznaczyć znakiem ×, należy wybrać jedną możliwość)

?właściciel, użytkownik wieczysty

?współwłaściciel

?jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

?inny podmiot (jaki?)……………………………………..

IMIĘ I NAZWISKO

PESEL (dotyczy osób objętych rejestrem PESEL)

NIP (dotyczy osób prawnych)

ADRES ZAMIESZKANIA

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

TELEFON KOMÓRKOWY (pole nieobowiązkowe)

B. KLASYFIKACJA ZABUDOWY NIERUCHOMOŚCI

?Jednorodzinna - odbiór odpadów zmieszanych raz na dwa tygodnie

?Wielorodzinna - odbiór odpadów zmieszanych 2 razy w tygodniu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne)

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

D. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE GROMADZENIA I PRZEKAZYWANIA DO ODBIORU ODPADÓW ORAZ OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość)

? gromadzę i przekazuję do odbioru odpady w sposób selektywny1) - do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą 10
Wyliczenie miesięcznej opłaty:


................................ ×
(liczba mieszkańców)


10 zł
(stawka opłaty dla odpadów zbieranych w sposób selektywny)


= …………............zł
(wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

? nie gromadzę i nie przekazuję do odbioru odpadów w sposób selektywny2) - do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą 20
Wyliczenie miesięcznej opłaty:


................................ ×
(liczba mieszkańców)


20 zł
(stawka opłaty dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny)


= …………............zł
(wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

E. PODPIS SŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

……………………………………..... ....………………..............................

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

F. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:

1. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.).

2. W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta Ozorkowa określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących terminach:

1) za styczeń i luty - do 15 lutego danego roku;

2) za marzec i kwiecień - do 15 kwietnia danego roku;

3) za maj i czerwiec - do 15 czerwca danego roku;

4) za lipiec i sierpień - do 15 sierpnia danego roku;

5) za wrzesień i październik - do 15 października danego roku;

6) za listopad i grudzień - do 15 grudnia danego roku.

Objaśnienia:

1) 1) "gromadzę i przekazuję do odbioru odpady w sposób selektywny" - gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na: szkło - zielony pojemnik lub worek, tworzywa sztuczne (plastik) - żółty pojemnik lub worek, papier - niebieski pojemnik lub worek, odpady zielone - brązowy pojemnik lub worek, pozostałe odpady zmieszane - pojemnik na odpady zmieszane;

2) 2) "nie gromadzę i nie przekazuję do odbioru odpadów w sposób selektywny" - gromadzenie w pojemnikach razem wszystkich odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym jako odpady zmieszane.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »