| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Piątek

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 403 ust. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662), art. 221 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Piątek mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań określonych w załączniku do niniejszej uchwały, zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizowanych na terenie Gminy Piątek.

2. Dotacje celowe będą udzielone na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości wynikających z jego zanieczyszczenia dla mieszkańców Gminy Piątek.

3. Dotacja celowa może być udzielona podmiotom określonym w art. 403 ust. 4, pkt. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 2. 1. Łączną kwotę dotacji określa uchwała Rady Gminy Piątek w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok.

2. Dotacja celowa może być udzielona dla podmiotów określonych w §1 ust. 3 w wysokości określonej w regulaminie dofinansowania poszczególnych celów, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji

§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w § 1 ust. 1 składają pisemne wnioski.

2. Wnioski o przyznanie dotacji celowej do budowy oczyszczalni ścieków, weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym Urząd Gminy Piątek, stanowisko ds. inwestycji gminnych i zamówień publicznych.

3. Realizacja wniosków prowadzona będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na ww. zadania w danym roku budżetowym.

Rozdział 3.
Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej. Sposób rozliczenia dotacji celowej

§ 4. Udzielanie dotacji celowej następuje na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem określonym w § 1 ust. 3.

§ 5. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki). Gmina Piątek zastrzega sobie także prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji, jak również jej funkcjonowania w wyznaczonym okresie czasu.

§ 6. Wójt Gminy Piątek określa wzory: wniosków, umów i protokołów odbioru, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Piątek


Urszula Kacperska


Załącznik do Uchwały Nr V/21/2015
Rady Gminy Piątek
z dnia 25 lutego 2015 r.

Regulamin udzielania dotacji ze środków budżetu gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Piątek

1) Gmina Piątek udzieli dotacji posiadaczom nieruchomości określonym w § 1 ust. 3 uchwały, którzy w danym roku wybudują przydomową oczyszczalnię ścieków na terenie Gminy Piątek, gdzie:

- brak jest systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej,

- brak jest możliwości technicznego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej,

2) Wnioski mieszkańców, którzy wybudowali przydomowe oczyszczalnie ścieków w latach wcześniejszych oraz przed wejściem w życie Uchwały Nr V/21/2015 Rady Gminy Piątek z dnia 25 lutego 2015 roku nie będą rozpatrywane;

3) Dotacja udzielana jest wyłącznie posiadaczom nieruchomości wytwarzającym ścieki bytowo-gospodarcze, po podpisaniu umowy z Gminą Piątek. Udzielenie dotacji nastąpi:

- w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni ścieków przez specjalistyczną firmę - na podstawie faktury oraz podpisanego przez nią protokołu odbioru. Zakup i montaż urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków musi jednak nastąpić po podpisaniu umowy z Gminą Piątek,

- w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni ścieków w tzw. "systemie gospodarczym" - na podstawie faktury, rachunku za zakup urządzenia oraz podpisanego oświadczenia o montażu przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją i schematem montażu. Zakup i montaż urządzenia musi jednak nastąpić po podpisaniu umowy z Gminą Piątek,

4) Za termin wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków uznawana jest:

- w przypadku montażu przez specjalistyczną firmę - data zakończenia montażu przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzona podpisanym przez firmę protokołem odbioru,

- w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni ścieków w tzw. "systemie gospodarczym" -data podana przez właściciela w oświadczeniu o montażu przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją i schematem montażu,

5) Wybudowanie i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800);

6) Dotacja udzielana jest po rozpoznaniu opinii Zakładu Gospodarki Komunalnej w Piątku o braku możliwości technicznego podłączenia nieruchomości do zbiorczej kanalizacji sanitarnej od chwili wykonywania inwestycji przez okres dwóch lat;

7) Dotacja udzielana jest jednorazowo na częściowe pokrycie kosztów inwestycji i wynosi 50% kosztu zakupu urządzenia wraz z montażem, nie więcej jednak niż 3 000,00 zł;

8) Dotacją objęte są tylko urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy;

9) Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji współwłaścicielom ponoszącym koszty budowy wraz z określeniem proporcjonalnej wielkości poniesionych przez nich kosztów. Dotacja udzielana jest proporcjonalnie do poniesionych kosztów;

10) W przypadku podłączenia dwu lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków o dotację mogą ubiegać się te osoby, które udokumentują poniesione koszty zakupu urządzeń oczyszczających ścieki. Dotacja zostanie wypłacona w proporcjach określonych przez wnioskodawców;

11) Udzielenie dotacji realizowane będzie zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Piątek a wnioskodawcą, po zgłoszeniu wykonania prac przez wnioskodawcę i stwierdzeniu przez przedstawicieli Gminy Piątek zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;

12) Wnioski wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 13 niniejszego regulaminu będą rozpatrywane według kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku pojawienia się dodatkowych środków lub w przypadku rezygnacji z wykonywania inwestycji przez podmioty zakwalifikowane do przyznania dofinansowania. Niezrealizowane w danym roku wnioski, zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności w roku następnym, jeżeli:

a) utrzymana zostanie w mocy uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Piątek z dnia 25 lutego 2015 roku wraz z załącznikiem,

b) Gmina Piątek przeznaczy na ten cel środki ze swojego budżetu,

c) dochowane zostaną przez Wnioskodawcę warunki zawarte we Wniosku, Regulaminie i złożona zostanie wymagana dokumentacja.

W przypadku nie dochowania warunków przez którąkolwiek ze stron, niezrealizowane wnioski tracą ważność z upływem roku kalendarzowego.

13) Wykaz dokumentów, które należy złożyć celem ubiegania się o dotację przed rozpoczęciem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:

- wniosek posiadacza nieruchomości o udzielenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

- zawiadomienie starosty o przyjęciu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

- opinia ZGKiM w Piątku, o braku możliwości technicznego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej,

- oświadczenie współwłaścicieli, o którym mowa w punkcie 9,
Po zakończeniu budowy:

- faktura za montaż przydomowej oczyszczalni ścieków i protokół odbioru przez specjalistyczną firmę lub oświadczenie właściciela o montażu przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją i schematem montażu z podaniem daty montażu,

- faktura, rachunek za zakup urządzenia,

- certyfikat zgodności urządzenia, zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1662),

14) Termin składania wniosków o udzielenie dotacji określa się od 1 kwietnia do 31 maja danego roku kalendarzowego - liczy się data wpływu wniosku do Urzędu Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »