| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/6/2015 Rady Gminy Rozprza

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz.182, poz.509, poz.1650, z 2014 r. po.567, poz.598, poz.1004, poz.1146, poz.1188)

Rada Gminy Rozprza uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznaje się osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni, a także osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni, nie są w stanie takiej pomocy zapewnić.

§ 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się biorąc pod uwagę zalecenia lekarskie potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

§ 3. W decyzji o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych określa się zakres usług, termin ich świadczenia, wykonawcę usług, wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca za 1 godzinę przyznanych usług oraz termin ich uiszczenia.

§ 4. Opłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się na podstawie miesięcznego wyliczenia czasu pracy z karty wykonawcy usług, potwierdzonej przez świadczeniobiorcę.

§ 5. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność za 1 godzinę usług w zależności od posiadanego dochodu określonego w przepisach o pomocy społecznej, według tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Osobę korzystającą z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych można zwolnić na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego całkowicie lub częściowo z opłaty za te usługi, w szczególności jeżeli:

a) świadczeniobiorca jest zobowiązany do ponoszenia opłat za członka rodziny za całodobowy pobyt w domu pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej lub innej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej - po przedstawieniu dowodu zapłaty za usługi,

b) na utrzymaniu świadczeniobiorcy pozostaje co najmniej 3 dzieci, w tym uczących się w wieku do 21 roku życia, lub do 24 roku życia, gdy dziecko kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności i świadczeniobiorcy przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko,

c) w rodzinie świadczeniobiorcy występuje konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagająca pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,

d) świadczeniobiorca poniósł straty w wyniku zdarzenia losowego,

e) zaistniały inne szczególnie uzasadnione okoliczności, których zaistnienie powoduje, że uiszczenie opłaty stanowiłoby dla osoby lub rodziny nadmierne obciążenie.

§ 7. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w wysokości iloczynu zrealizowanych godzin i ceny 1 roboczogodziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, wnosi się w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy lub na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej, w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczone były usługi.

§ 8. Cenę 1 roboczogodziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy na podstawie wykonania budżetu na ten cel w roku poprzedzającym, wydając zarządzenie zawierające metodologię obliczenia tej ceny - do końca I kwartału każdego roku.

§ 9. Traci moc uchwała nr II/10/06 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 213, poz.1673).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Gemel


Załącznik do Uchwały Nr IV/6/2015
Rady Gminy Rozprza
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Tabela odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą w stosunku % do kryterium dochodowego określonegow ustawie o pomocy społecznej

Wysokość opłaty za korzystanie z usług opiekuńczychliczona od kalkulacyjnego kosztu 1 godziny usług (w %)

osoba samotnie gospodarująca

osoba w rodzinie

do 100 %

0 %

0 %

powyżej 100 % - do 150 %

5 %

15 %

powyżej 150 % - do 200 %

10 %

20 %

powyżej 200 % - do 300 %

15 %

30 %

powyżej 300 % - do 400 %

30 %

70 %

powyżej 400 % i więcej

100 %

100 %

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »