| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/10/2015 Rady Gminy Rozprza

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 465) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Rada Gminy Rozprza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie Gminy Rozprza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Na inkasentów podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w poszczególnych sołectwach Gminy Rozprza wyznacza się sołtysów sołectw, a na terenie Osiedla Przylesie w Niechcicach - Przewodniczącego Zarządu Osiedla Przylesie w Niechcicach.

§ 2. 1. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie za inkaso podatków w wysokości 8% zainkasowanych i wpłaconych w terminie kwot.

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia rozliczenia się inkasenta z pobranego podatku w kasie Urzędu Gminy w Rozprzy.

§ 3. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty na właściwy rachunek bankowy Gminy Rozprza pobranych należności podatkowych w terminie 5 dni następujących po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 4. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczenia należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Rozprzy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozprza.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI/5/2013 Rady Gminy Rozprza z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r., poz. 1849).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy w Rozprzy i w poszczególnych sołectwach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Gemel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »