| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/26/15 Rady Gminy Sławno

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sławno

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 i art.20zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, Nr 273,poz.2703, Nr 281,poz.2781;z 2005 r. Nr 17,poz.141, Nr 122, poz.1020, Nr 94,poz.788, Nr 131,poz.1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 249, poz.2104; z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 42,poz.273, Nr 80,poz.542, Nr 115,poz.791, Nr 120,poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917,Nr 216,poz.1370,Nr 235, poz.1618; z 2009 r. Nr 6,poz.33,Nr 31,poz.206, Nr 56,poz.458, Nr 157,poz.1241; Nr 219, poz.1705, z 2010 r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 127,poz.857,Nr 148, poz.991; z 2011 r. Nr 106,poz.622, Nr 139,poz.814, Nr 149,poz.887, Nr 205,poz.1206; z 2012 r. poz.941, poz. 979; z 2013 r. poz.87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz.1650; z 2014 r. poz.7,poz.290, poz.538, poz.598, poz.642, poz.811, poz.1146 i poz.1877), Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sławno:

1) kandydaci podlegający rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu oraz kandydaci, którym gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego- 5 punktów,

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły w której funkcjonuje oddział przedszkolny - 4 punkty,

3) oddział przedszkolny wskazany we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka /miejsca pracy jednego z rodziców - 3 punkty.

4) zadeklarowanie uczęszczania do oddziału przedszkolnego kandydatów będących rodzeństwem w wieku 4-5 lat - 1 punkt.

2. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sławno:

1) pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 punktów,

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły przy której funkcjonuje punkt przedszkolny - 4 punkty,

3) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty punktu przedszkolnego tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie - 4 punkty,

4) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty punktu przedszkolnego tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie - 2 punkty,

5) zadeklarowanie uczęszczania do punktu przedszkolnego kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-4 lat - 1 punkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1 tj.

- oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik nr 1);

- kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców kandydata;

- oświadczenie rodzica/ów zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym (do 8 godzin i powyżej 8 godzin).

- oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły przy której funkcjonuje punkt przedszkolny lub oddział przedszkolny (załącznik nr 2);

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sławno


Arkadiusz Knap


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/15
Rady Gminy Sławno
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub

prowadzeniu działalności gospodarczej

Ja niżej podpisana/y...................................................................................................................

zamieszkała/y.............................................................................................................................

legitymująca/y się dowodem osobistym nr..................wydanym przez......................................

- Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ................................................................................

lub

- Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym w .......................................

………………………………………………………………………………………………………….

lub

- Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą..............................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

............................, dnia ........................ …………………………………….

(czytelny podpis)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/15
Rady Gminy Sławno
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły
przy której funkcjonuje punkt przedszkolny lub oddział przedszkolny.

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)………………………..

…………………………………………………… (data urodzenia) ………………………………

w ..………………………………………….uczęszcza do funkcjonującego przy szkole punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego

………………..…………………………………………………………………………………………

(adres, nazwa placówki)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………….., dnia ……………………… ……………………………………

(miejscowość) ( czytelny podpis)


Uzasadnienie

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art. 20 c ust.1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, tzw. "kryteriów gminnych". Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia.

Do przeprowadzenia rekrutacji począwszy od rekrutacji na rok szk. 2015/16 niezbędne jest przyjęcie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego stosownej uchwały. Wynika to z art. 20c ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 20 zf. Ponadto art. 16 ust. 2. ww. ustawy z 6 grudnia 2013r. stanowi, że do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych stosuje się przepisy art. 20c, ustawy o systemie oświaty. W związku z powyższym należało w projekcie uchwały uwzględnić również kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sławno.

W celu ustalenia kryteriów przeprowadzono konsultacje z dyrektorami szkół podstawowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »