| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/19/15 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

2) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą przyznano dotację z budżetu Gminy Tomaszowa Mazowieckiego na prace lub roboty budowlane przy zabytku;

3) środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach publicznych.

§ 2. 1. Z budżetu Gminy Tomaszowa Mazowieckiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace lub roboty budowlane przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

1) znajduje się na stałe na obszarze Gminy Tomaszów Mazowiecki;

2) jest wpisany do rejestru zabytków.

2. Dotacja może być udzielona na prace lub roboty budowlane przy zabytku wymienione w art. 77 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 3. 1. O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

2. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji.

§ 4. 1. Dotacja z budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót.

2. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 5. 1. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną;

2) tytuł prawny do zabytku;

3) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;

4) zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją;

5) termin wykonania prac objętych wnioskiem;

6) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania;

7) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów;

8) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych.

2. Do wniosku o przyznanie dotacji należy załączyć:

1) aktualny wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do złożenia wniosku i podpisania umowy;

2) decyzję o wpisie do rejestru zabytków;

3) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem;

4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym bądź program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;

5) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania;

6) fotograficzną dokumentację zabytku.

§ 6. 1. Wnioski o dotację kieruje się do Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki.

2. Termin naboru wniosków oraz kwotę środków przeznaczonych w budżecie Gminy w danym roku w formie dotacji celowej na prace lub roboty budowlane przy zabytkach, Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki.

3. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy.

4. Wnioski o dotacje niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje się również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez składającego wniosek.

§ 7. 1. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji uwzględnia się w szczególności:

1) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej oraz artystycznej;

2) dostępność zabytku dla społeczności lokalnej i turystów;

3) stan techniczny w jakim znajduje się zabytek;

4) racjonalność zamierzenia wnioskodawcy w tym kosztów realizacji planowanych prac lub robót budowlanych;

5) zaangażowanie finansowe wnioskodawcy, a także wskazanie innych źródeł finansowania prac lub robót budowlanych przy zabytku;

6) dotychczas poniesione nakłady konieczne na wykonanie prac;

7) jakość i terminowość wykonania oraz rozliczenia poprzednio przyznanych dotacji;

8) możliwości finansowe budżetu Gminy.

2. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Gminy w drodze uchwały.

3. W uchwale w sprawie udzielenia dotacji określa się nazwę podmiotu otrzymującego dotację, zakres prac lub robót budowlanych, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

4. Uchwała w przedmiocie udzielenia dotacji na prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym ma charakter swobodnego wyboru zadania, a tym samym wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o jej przyznanie.

5. Uchwała Rady Gminy stanowi podstawę do zawarcia umowy z beneficjentem.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Pierścińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »