| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Zadzim

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 i art. 40 ust.1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 6k, art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r., poz. 87, 122), Rada Gminy Zadzim uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Metoda ustalania opłaty określona w ust.1 polega na zastosowaniu iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 5 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 9 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. 1. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalona będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust.1 określa odrębna uchwała.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/179/2013 Rady Gminy Zadzim z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zadzim.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zadzim.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Trybura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »