| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Zadzim

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zadzim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz.1399, poz.1593; z 2015 r., poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Zadzim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zadzim, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w ust.1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej "ePUAP", jako załącznik do formularza elektronicznego o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Zadzim /vai6a74l86/SkrytkaESP;

2) dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach danych wymienionych w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216);

3) deklaracje są opatrywane:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013 r., poz.262, z późn. zm.) albo,

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014 r, poz. 1114, z późn. zm.).

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Zadzim z siedzibą w Urzędzie Gminy Zadzim deklarację, o której mowa w § 1 w terminie do dnia 20.04.2015 r.

2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zadzim nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. 1. Traci moc Uchwała Nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Zadzim z dnia 14 marca 2013 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/208/2013 Rady Gminy Zadzim z dnia 28 czerwca 2013 r zmieniająca uchwałę Nr XXVI/180/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Zadzim z dnia 21 sierpna 2013 r zmieniająca uchwałę Nr XXVI/180/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zadzim.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zadzim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Trybura


Załącznik do Uchwały Nr V/38/2015
Rady Gminy Zadzim
z dnia 27 lutego 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 poz. 87, 122)

Składający:

Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Miejsce składania:

Urząd Gminy Zadzim

Zadzim 44, 99-232 Zadzim

Termin składania:

Pierwszy termin składania do 20.04.2015 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania, lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną odpowiedź)

Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji:

? pierwsza deklaracja

? zmiana deklaracji

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

(właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną odpowiedź)

? właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz nieruchomości

? współwłaściciel, współposiadacz

? najemca lokalu komunalnego
? inne podmioty

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Rodzaj składającego

? osoba fizyczna ? osoba prawna ? jednostka org. nie posiadająca osobowości prawnej


PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (dotyczy osób fizycznych)

Nazwisko i imię / pełna nazwa podmiotu:

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY

Miejscowość

Ulica

Nr domu/nr lokalu

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Powiat

Województwo

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALE

Miejscowość

Ulica

Nr domu/nr lokalu

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Powiat

Województwo


E. WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Oświadczam, że dla nieruchomości wskazanej w części D odpady komunalne zbierane będą w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

Sposób zbierania odpadów komunalnych

Liczba osób zamieszkałych

Stawka opłaty

Wysokość opłaty miesięcznej? SELEKTYWNY
….....................
….....................
….....................? NIESELEKTYWNY
….....................
….....................
….....................Należna kwota opłaty za dwumiesięczny okres rozliczeniowy
….....................

F. ADNOTACJE URZĘDOWE

.......................................
miejscowość:data………………………………
Podpis składającego deklarację:


Pouczenie:

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (z. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 poz. 87, 122)

Objaśnienia:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zadzim deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 poz. 87, 122)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »