| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/19/15 Rady Gminy Ładzice

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ładzice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072), art. 20 c ust. 4 i 6 oraz art. 20 zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 131, poz.1091, Nr 122, poz.1020, Nr 167, poz.1400, Nr 94, poz.788, Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 120, poz.818, Nr 115, poz.791, Nr 181, poz.1292, Nr 180, poz.1280; z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz.1618, z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz.857, Nr 148, poz.991, z 2011 r. Nr 139, poz.814, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1206, z 2012 r. poz.941, poz. 979, z 2013 r. poz.87, poz.827, poz.1265, poz.1317, poz.1650, z 2014 r. poz.7, poz.290, poz.538, poz.598, poz.642, poz.811, poz.1146 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole oraz oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ładzice.

§ 2. Ustala się kryteria naboru dzieci brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ładzice oraz ich wartość punktową:

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

,,Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym"

10

Dokument poświadczający zatrudnienie każdego z rodziców:
- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu,
- w przypadku samozatrudnienia informacja z CEIDG o prowadzeniu działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z uczelni zawierające informację o pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym.
Wystawienie dokumentu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku.
W przypadku pracy w gospodarstwie rolnym, oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

,, Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie"

5

Deklaracja o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie.

,, Dziecko, którego rodzic odprowadza podatek dochodowy do Gminy Ładzice"

3

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego do Gminy Ładzice przez rodzica kandydata zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

,, Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie w roku, na który przeprowadzana jest rekrutacja uczęszczać do danego przedszkola "

3

Oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu do przedszkola kolejnego dziecka zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ładzice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Śliwiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/19/15
Rady Gminy Ładzice
z dnia 19 lutego 2015 r.

____________________________

imię i nazwisko rodzica/ów

____________________________

adres zamieszkania

____________________________

numer i seria dokumentu tożsamości

OŚWIADCZENIE

Świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że że pracuję w

gospodarstwie rolnym połozonym w _______________________________________________________.

(adres gospoodarstwa rolnego)

___________________________________________________________

dataczytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/19/15
Rady Gminy Ładzice
z dnia 19 lutego 2015 r.

_____________________________

imię i nazwisko rodzica/ów

_____________________________

adres zamieszkania

_____________________________

numer i seria dokumentu tozsamości

OŚWIADCZENIE

Świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że (wybierz właściwy tekst):

1) Odprowadzam/nie odprowadzam podatek dochodowy do Gminy Ładzice,

2) Brat/siostra ____________________________________________________ uczęszcza do Publicznego

Przedszkola w __________________________________.

____________________ ____________________________________

data (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »