| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1/XVII/15 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie

z dnia 12 stycznia 2015r.

sprawie uchwalenia budżetu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie na 2015 r

Na podstawie art. 73a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz.379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 239 oraz art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646) i § 30 Statutu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie przyjętego uchwałą nr 1/XIII/99 z dnia 2 lipca 1999r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 136 poz. 804 z dnia 17 listopada 2000r., Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 43 000,00 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 43 000,00 zł;

2) majątkowe w kwocie 0,00 zł; szczegółowy plan dochodów określa tabela nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 74 000,00 zł:

1) bieżące w kwocie 74 000,00 zł;

2) majątkowe w kwocie 0,00 zł; szczegółowy plan wydatków określa tabela nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 31.000,00 zł, pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (załącznik nr 1do uchwały).

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 500,00 zł.

§ 5. Dla zrealizowania dochodów ustala się opłatę na rzecz Związku w wysokości 4.500,00 zł od każdej Gminy będącej członkiem Związku.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków w ramach działu na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet Związku;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Zgromadzenia


Roman Drozdek

Dochody budżetowe na rok 2015
/część opisowa/

I Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale "Administracja publiczna" zaplanowano dochody z tytułu wpłat pięciu gmin członków związku po 4.500,00 zł co daje kwotę 22.500,00 zł.

II Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale "Różne rozliczenia" zaplanowano dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych w kwocie 20.500,00 zł jest to szacunek oparty o przewidywaną kwotę lokat.

Ogółem plan dochodów budżetowych zamyka się kwotą 43.000,00 zł.

Wydatki budżetowe na rok 2015
/część opisowa/

I Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale "Administracja publiczna" zaplanowano środki finansowe na podstawową i bieżącą działalność Związku.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- na wypłatę diety dla członków Zgromadzenia Wspólników za posiedzenia Zarządu oraz dla Przewodniczącego Związku

14 700,00

- na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z zawartymi umowami o pracę

25 500,00

- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

2 200,00

- narzuty na wynagrodzenia (tj. ZUS, FP)

5 500,00

- na wynagrodzenia bezosobowe (umowa z informatykiem)

2 400,00

- na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, konsumpcję

500,00

- na zakup usług pozostałych
w tym:
a) na usługi pocztowe /zakup znaczków itp./ 400,00
b) na prowizje bankowe i koszty bankowe 1 190,00
c) na wydatki związane z operatami szacunkowymi
ekspertyzy i wyceny majątku 2 300,00
d) na zawarcie umowy na obsługę prawną 14 760,00
e) na ogłoszenia różne 350,00

19 000,00

- na opłaty za telefon

700,00

- na opłaty za delegacje służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe

2 100,00

- na koszt odpisu z tytułu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

900,00

Ogółem dział "Administracja publiczna"

73 500,00


II Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale "Różne rozliczenia" zaplanowano środki finansowe na utworzenie rezerwy ogólnej/do wysokości 0,67% wydatków budżetowych/

500,00

Ogółem dział "Różne rozliczenia"

500,00

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - 74.000,00.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 31.000,00 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.


Tabela nr 1 - Dochody do Uchwały Nr 1/XVII/15 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmina z/s w Kleszczowie z dnia 12 stycznia 2015 r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

4

5

bieżące

750

Administracja publiczna

22 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

75095

Pozostała działalność

22 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

22 500,00

758

Różne rozliczenia

20 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

20 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0920

Pozostałe odsetki

20 500,00

bieżące

43 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Ogółem:

43 000,00

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00


Tabela nr 2 - Wydatki do Uchwały Nr 1/XVII/15 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmina z/s w Kleszczowie z dnia 12 stycznia 2015 r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

750

Administracja publiczna

73 500,00

73 500,00

58 800,00

35 600,00

23 200,00

0,00

14 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostała działalność

73 500,00

73 500,00

58 800,00

35 600,00

23 200,00

0,00

14 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

14 700,00

14 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25 500,00

25 500,00

25 500,00

25 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 200,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 100,00

5 100,00

5 100,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

400,00

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

19 000,00

19 000,00

19 000,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 100,00

2 100,00

2 100,00

0,00

2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

900,00

900,00

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Różne rozliczenia

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4810

Rezerwy

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

74 000,00

74 000,00

59 300,00

35 600,00

23 700,00

0,00

14 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/XVII/15 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmina z/s w Kleszczowie z dnia 12 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

Przychody ogółem:

31 000,00

1

Nadwyżki z lat ubiegłych

957

31 000,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »