| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/12/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) i pkt. 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 594, 1318, z 2014 roku poz. 379, 1072) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 885, 938, 1646, z 2014 roku poz. 379, 911, 1146, 1626)

Zgromadzenie ZGRK uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet ZGRK na 2015 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 378.691,88 zł w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 378.691,88 zł, zgodnie z tabelą nr 1a;

2) majątkowe w wysokości 0,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1b.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu ZGRK na 2015 rok w łącznej wysokości 378.691,88 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 378.691,88 zł, zgodnie z tabelą nr 2a;

2) wydatki majątkowe w wysokości 0,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2b.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 106 000,00 zł /w tym koszty obsługi długu w wysokości 6.000,00 zł/.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 379,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działów, w tym polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Regionu Kutnowskiego do:

1) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych;

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 100.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi ZGRK.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Kutnowskiego


Zbigniew Burzyński

Tabela nr 1a. Dochody ZGRK na 2015 rok (wyszczególnione dochody bieżące)

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa dochodów

Dochody ogółem (6+12)

w tym

Dochody bieżące (7+8+9+10+11)

w tym

Dochody majątkowe

Własne

Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami

Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej

W drodze umów lub porozumień z jst

Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

750

Administracja publiczna

287031,00

287031,00

287031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostała działalność

287031,00

287031,00

287031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

287031,00

287031,00

287031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

91660,88

91660,88

91660,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90095

Pozostała działalność

91660,88

91660,88

91660,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

91660,88

91660,88

91660,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OGÓŁEM

378691,88

378691,88

378691,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tabela nr 1b. Dochody ZGRK na 2015 rok (wyszczególnione dochody majątkowe)

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa dochodów

Dochody ogółem (6+7)

W tym

Dochody bieżące

Dochody majątkowe (8+9+10+11)

W tym

Dochody ze sprzedaży majątku

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

750

Administracja publiczna

287031,00

287031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostała działalność

287031,00

287031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

287031,00

287031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

91660,88

91660,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90095

Pozostała działalność

91660,88

91660,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

91660,88

91660,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OGÓŁEM

378691,88

378691,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tabela nr 2a. Wydatki ZGRK na 2015 rok (wyszczególnienione wydatki bieżące)

Dział

Rozdział

Nazwa wydatków

Wydatki ogółem (5+14)

W tym

Razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)

w tym

Razem wydatki majątkowe

Jednostki budżetowe

Dotacja na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki z udziałem środków UE

Poręczenia i gwarancje

Obsługa długu

Razem

w tym

wynagrodzenia i pochodne

zadania statutowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

750

Administracja publiczna

370081,88

370081,88

369281,88

304038,00

65243,88

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostała działalność

370081,88

370081,88

369281,88

304038,00

65243,88

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Różne rozliczenia

379,00

379,00

379,00

0,00

379,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75818

Rezerwy celowe i ogółne

379,00

379,00

379,00

0,00

379,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

8231,00

8231,00

8231,00

0,00

8231,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90095

Pozostała działalność

8231,00

8231,00

8231,00

0,00

8231,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OGÓŁEM

378691,88

378691,88

377891,88

304038,00

73853,88

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tabela 2b. Wydatki ZGRK na 2015 rok (wyszczególnione wydatki majatkowe)

Dział

Rozdział

Nazwa wydatków

Wydatki ogółem (5+6)

W tym

Razem wydatki bieżące

Razem wydatki majatkowe (7+9+10)

w tym

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

w tym z udziałem środków z UE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

750

Administracja publiczna

370081,88

370081,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostała działalność

370081,88

370081,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Różne rozliczenia

379,00

379,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75818

Rezerwy celowe i ogólne

379,00

379,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8231,00

8231,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90095

Pozostała działalność

8231,00

8231,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OGÓŁEM

378691,88

378691,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »