| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 5 lutego 2015r.

w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 , poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, poz. 922) zwanym dalej "rozporządzeniem", po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi tj. Zarządem Oddziału Bełchatowskiego ZNP i Międzyzakładową Komisją NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty w Bełchatowie, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/234/2009 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 94, poz. 906) zmienionej uchwałą nr LI/346/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010r. Nr 268, poz. 2214) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6. 1. Kwotę "52 zł" zastępuje się kwotą "70 zł";

2) § 7. 1. otrzymuje brzmienie:

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości:

1) dyrektorowi szkoły:

- do 8 oddziałów- od 500 do 800 zł miesięcznie,

- od 9 do 16 oddziałów- od 600 do 1000 zł miesięcznie,

- powyżej 16 oddziałów- od 700 do 1200 zł miesięcznie;

2) wicedyrektorowi szkoły:- od 400 do 700 zł miesięcznie;

3) dyrektorowi przedszkola:

- do 100 wychowanków- od 300 do 700 zł miesięcznie,

- powyżej 100 wychowanków- od 400 do 800 zł miesięcznie.";

3) w § 8. 1. punkty 1 i 2 otrzymują brzmienie:

wychowawstwo klasy - w wysokości 90 zł miesięcznie;

2. funkcję opiekuna stażu - w wysokości od 35 do 50 zł miesięcznie za każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece.";

4) w § 10. 2. kwoty "2.30" i "3.50 zł" zmienia się odpowiednio na kwoty "2.50" i "3.70 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Zelowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie


Agnieszka First

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa LEX&TAX

Adwokaci i biuro podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »