| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 5 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zelów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz. 594, poz. 645 , poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 , z 2005 r. Nr 17, poz. 141 , Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020 , Nr 131, poz. 1091 , Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 , z 2007 r. Nr 42, poz. 273 , Nr 80, poz. 542 , Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818 , Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 , z 2008 r. Nr 70, poz. 416 , Nr 145, poz. 917 , Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 , z 2009 r. Nr 6, poz. 33 , Nr 31, poz. 206 , Nr 56, poz. 458 ,
Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 , z 2010 r. Nr 44, poz. 250 , Nr 54, poz. 320 , Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 , z 2011 r. Nr 106, poz. 622 , Nr 112, poz. 654 , Nr 139, poz. 814 , Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 , z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz.7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146 i 1877)

Rada Miejska w Zelowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów:

1) Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym- z udokumentowanym zatrudnieniem/studiowaniem - 40 punktów.

2) Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w danej szkole/przedszkolu, w danym roku szkolnym
- 15 punktów.

3) Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin dziennie (kryterium nie dotyczy 5-cio godzinnych oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych) - 12 punktów.

4) Przedszkole/ szkoła najbliższe miejscu zamieszkania dziecka - 10 punktów.

5) Dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata - 8 punktów.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1 tj.:

1) Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola samorządowego, oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Zelów (załącznik nr 1)

2) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o spełnieniu kryterium wielodzietności (załącznik nr 2),

3) Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o samotnym wychowywaniu dziecka (załącznik nr 3),

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie


Agnieszka First


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/2015
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 5 lutego 2015 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola samorządowego, oddziału przedszkolnego
lub punktu przedszkolnego przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Zelów

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do …………………………….……………….………….………… w …………………………….. w roku szkolnym ……………………………

Dane osobowe dziecka:

Imię/Imiona..........................................................

Nazwisko.............................................................................

PESEL.....................................

Data urodzenia ........................

Miejsce urodzenia ...........................................

Zamieszkałegow ....................................................................................................................................................

( miejscowość, ulica, numer domu)

Adres zameldowania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania).....................................................................................

( miejscowość, ulica, numer domu)

Wybrane placówki, do których złożono wnioski

(kolejność placówek jest istotna w procesie rekrutacji)

 1. ………………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………………………………………

Pobyt dziecka w przedszkolu (nie dotyczy 5-cio godzinnych oddziałów przedszkolnych
i punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych):

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu od ……...…… do ……..……., tj. ……..… godzin dziennie w godzinach
pracy przedszkola.

Jednocześnie deklaruję, że dziecko będzie korzystało z posiłków zgodnie z deklarowanym czasem pobytu
w przedszkolu.

Dane rodziców/opiekunów prawnych dziecka:

Matka/opiekun prawny: …………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………

(miejscowość, ulica, numer domu)

Numer telefonu do natychmiastowego kontaktu ……………………………………………………………………

Ojciec /opiekun prawny: …………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………

(miejscowość, ulica, numer domu)

Numer telefonu do natychmiastowego kontaktu ……………………………………………………………………


KRYTERIA PRZYJĘĆ (proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE)

Kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

Wymagane dokumenty

Zaznaczyć odpowiedź

liczba punktów

1.

Dziecko z rodziny wielodzietnej (rodzina wielodzietna- oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

TAK

NIE

2.

Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego
ze względu na niepełnosprawność

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

TAK

NIE

3.

Dziecko, którego jeden z rodziców posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,
z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

TAK

NIE

4.

Dziecko, którego oboje rodzice, posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,
z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

TAK

NIE

5.

Dziecko, którego rodzeństwo posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,
z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

TAK

NIE

6.

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego (samotne wychowywanie- oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba
że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie art. 76a§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

TAK

NIE

7.

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie art. 76a
§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

TAK

NIE

Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

  Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym- z udokumentowanym zatrudnieniem/studiowaniem

  Poświadczenie zatrudnienie z zakładu pracy (od każdego z rodziców), w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub poświadczenie rozliczania się z Urzędem Skarbowym bądź ZUS-em, itp. / udokumentowanie studiowania - zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o systemie studiów

  Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

  TAK

  NIE

   Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w danej szkole/przedszkolu,
   w danym roku szkolnym.

   Kryterium weryfikowane przez dyrektora szkoły/przedszkola.

   TAK

   NIE

    Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin dziennie
    (nie dotyczy 5-cio godzinnych oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych
    przy szkołach podstawowych)

    Informacja zawarta we wniosku -str. 1

    TAK

    NIE

     Przedszkole/szkoła najbliższe miejscu zamieszkania dziecka

     Kryterium weryfikowane przez dyrektora szkoły/przedszkola.

     TAK

     NIE

      Dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata

      Kryterium weryfikowane przez dyrektora szkoły/przedszkola.

      TAK

      NIE

      RAZEM PUNKTY

      Pouczenie

      1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postepowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 , z 2005 r. Nr 17, poz. 141 , Nr 94, poz. 788 , Nr 122, poz. 1020 , Nr 131, poz. 1091 , Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 , Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 , z 2007 r. Nr 42, poz. 273 , Nr 80, poz. 542 , Nr 115, poz. 791 , Nr 120, poz. 818 , Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 , z 2008 r. Nr 70, poz. 416 , Nr 145, poz. 917 ,
       Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 , z 2009 r. Nr 6, poz. 33 , Nr 31, poz. 206 , Nr 56, poz. 458 , Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 , z 2010 r. Nr 44, poz. 250 , Nr 54, poz. 320 , Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 , z 2011 r. Nr 106, poz. 622 , Nr 112, poz. 654 , Nr 139, poz. 814 , Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 , z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz.7, 290, 538, 598,
       642, 811, 1146 i 1877)
      2. Wnioskodawca ma prawo do odmowy udzielenia informacji na temat spełniania przez kandydata poszczególnych kryteriów, oznacza to jednak rezygnacją z przywilejów (określonej liczby punktów) jakie daje
       to kryterium.

      Oświadczenie wnioskodawcy

      1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. (Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego- kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3).
      2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku
       dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami.

      Data i podpis matki/opiekunki prawnej

      Data i podpis ojca/opiekuna prawnego

      Decyzja dyrektora lub komisji rekrutacyjnej:

      Dyrektor/komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ………..….……… zakwalifikował/a dziecko do ……………..……………………………………………………………. w …………..………………………

      Podpis dyrektora / przewodniczącego komisji Podpis Członków Komisji

      ………………………………………………1. ……………………………………

      2. ……………………………...…….

      …………………., dnia……….………….

      Dyrektor/komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …….……… nie zakwalifikował/a dziecka do ……………..……………………………………………………………. w …………..………………………

      z powodu ……………………………………………………………………………………………………………

      (należy wskazać przyczyny)

      Podpis dyrektora / przewodniczącego komisji Podpis Członków Komisji

      ……………………………………………… 1. ……………………………………….

      2. ……………………………………….

      ………………….., dnia……….………….

      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie

      Agnieszka First


      Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/35/2015
      Rady Miejskiej w Zelowie
      z dnia 5 lutego 2015 r.

      …………………………………………………..

      Miejscowość, data

      ………………………………………………..………

      Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych

      ………………………………….……………………

      Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych

      Pieczęć wpływu do szkoły/przedszkola

      OŚWIADCZENIE

      Oświadczam, że moja rodzina spełnia kryterium wielodzietności, co oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

      Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

      ……………………………….…………………………………..

      podpisy

      Wg Ustawy o świadczeniach rodzinnych za członków rodziny uważa się: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko,
      które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku
      z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
      w oświadczeniu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

      Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.)

      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie

      Agnieszka First


      Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/35/2015
      Rady Miejskiej w Zelowie
      z dnia 5 lutego 2015 r.

      …………………………………………………..

      Miejscowość, data

      ………………………..…………………………

      Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

      ……………………………………………………

      Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego

      Pieczęć wpływu do szkoły/przedszkola

      OŚWIADCZENIE

      Oświadczam, że jestem osobą samotnie wychowującą dziecko, co oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sadu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

      Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

      ……………………………………………………..

      podpis

      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
      w oświadczeniu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

      Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa
      w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456;
      zm.: Dz. U. z 2012 r. poz. 959; z 2013 r. poz. 1623, 1650; z 2014 r. poz. 559, 567, 1443, 1644, 1652)

      Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze udzielenia wyjaśnień
      oraz informacji przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe.

      Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.)

      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie

      Agnieszka First

      POLECANE

      reklama

      Ostatnio na forum

      RODO 2018

      Eksperci portalu infor.pl

      Odszkodowania Campter

      Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

      Zostań ekspertem portalu Infor.pl »