| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Łask udziałów i akcji spółek prawa handlowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Łask posiada udziały lub akcje;

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje spółki będące własnością Gminy Łask;

3) ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216);

4) ustawie o gospodarce komunalnej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.236).

§ 2. Uchwała określa zasady:

1) wnoszenia wkładów w celu objęcia udziałów w spółkach;

2) cofania udziałów w spółkach;

3) zbywania udziałów w spółkach.

§ 3. Gmina Łask może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego na zasadach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej.

§ 4. 1. Ustala się następujące zasady wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego:

1) upoważnia się Burmistrza Łasku do wnoszenia do spółek prawa handlowego wkładów pieniężnych w zamian za obejmowanie udziałów, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Łask na dany rok;

2) upoważnia się Burmistrza Łasku do wnoszenia do spółek prawa handlowego wkładów niepieniężnych (aportów), w postaci aktywów posiadających zgodnie z przepisami prawa zdolność aportową, w zamian za obejmowane udziały. Jeżeli wartość wkładu niepieniężnego przekracza kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych), do wniesienia wkładu niepieniężnego wymagana jest zgoda Rady Miejskiej wyrażona w odrębnej uchwale.

2. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów i akcji w spółkach winno być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego dokonaną przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia.

3. Wniesienie wkładów do nowo tworzonej spółki lub spółki, w której Gmina Łask nie posiada udziałów, jest równoznaczne z tworzeniem lub przystąpieniem do spółki w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym i wymaga zgody Rady Miejskiej wyrażonej w odrębnej uchwale.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zbywania udziałów należących do Gminy Łask zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 ustawy o gospodarce komunalnej.

2. Zbycie wszystkich udziałów spółki, należących do Gminy Łask, w tym udziałów spółki, w których Gmina Łask jest jedynym wspólnikiem, jest równoznaczne z wystąpieniem ze spółki, w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym i wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Łasku.

3. Zbycie udziałów w liczbie powodującej utratę przez Gminę Łask statusu większościowego udziałowca wymaga powzięcia odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

4. Zbycie innej liczby udziałów niż określona w ust. 2 i 3 nie wymaga powzięcia odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Łasku i następuje po podjęciu zarządzenia Burmistrza Łasku w tej sprawie.

5. Przed rozpoczęciem procedury zmierzającej do zbycia udziałów, Burmistrz Łasku przedstawia właściwej komisji Rady Miejskiej w Łasku informację o planowanym zbyciu udziałów, obejmującą w szczególności tryb i planowany do zbycia pakiet udziałów.

§ 6. 1. Zbycie udziałów dokonywane jest w trybie:

1) oferty ogłoszonej publicznie;

2) przetargu publicznego;

3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia;

4) aukcji ogłoszonej publicznie;

- określonych w art. 33 ust. l ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

2. Upoważnia się Burmistrza Łasku do wyboru jednego z trybów przewidzianych w ust. l.

3. Tryb zbycia udziałów powinien być stosowany z uwzględnieniem postanowień aktu założycielskiego (umowy lub statutu) spółki, której udziały podlegają zbyciu.

§ 7. 1. Cofanie udziałów następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych oraz postanowień aktu założycielskiego (umowy lub statutu) spółki, której udziały podlegają umorzeniu.

2. Upoważnia się Burmistrza Łasku do wyrażania zgody na dobrowolne umorzenie udziałów jako wspólnika lub akcjonariusza. Umorzenie wszystkich udziałów w spółce jest równoznaczne z wystąpieniem ze spółki i wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Łasku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku


Robert Bartosik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »