| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6j ust. 2, 3, 3b, art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2a pkt 4 oraz ust. 3, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się od jednego gospodarstwa domowego wyższą stawkę miesięczną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane tj. w wysokości: 40,00 zł.

2. Ustala się od jednego gospodarstwa domowego miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny tj. w wysokości: 20,00zł.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki ustalonej w § 2 ust. 1 lub 2.

§ 3. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności ustalonej w § 3 ust. 2 lub 3.

2. Ustala się od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wyższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny tj. w wysokości:

1) pojemnik o pojemności 120 l - 40,00zł;

2) pojemnik o pojemności 240 l - 78,00zł;

3) pojemnik o pojemności 1100 l - 176,00zł;

4) pojemnik o pojemności 7000 l - 1.128.00zł.

3. Ustala się od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny tj. w wysokości:

1) pojemnik o pojemności 120 l - 20,00zł;

2) pojemnik o pojemności 240 l - 39,00zł;

3) pojemnik o pojemności 1100 l - 89,00zł;

4) pojemnik o pojemności 7000 l - 564,00zł.

§ 4. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne- miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z § 2 ust. 3 i § 3 ust. 1.

§ 5. 1. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku ustala się od właścicieli tych nieruchomości ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty ryczałtowej za rok tj. w wysokości: 288,00zł, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

3. Ustala się stawkę opłaty ryczałtowej za rok w wysokości: 144,00zł, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVI/356/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty a także uchwała Nr LII/491/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/356/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łodzkiego poz. 1922, z 2014 r. poz. 1885).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku


Robert Bartosik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »