| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/53/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379,1072), w związku z art. 403 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1232, 1238, z 2014 r. 40,47,457,822,1101,1146 1322,1662, z 2015 r. poz. 122) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,1626, 1877) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączeń kanalizacyjnych.

§ 2. Zasady, o których mowa w § 1, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


MARIAN BŁASZCZYŃSKI


Załącznik do Uchwały Nr V/53/15
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 25 lutego 2015 r.

Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. O dotację celową mogą ubiegać się osoby fizyczne i inne podmioty posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością położoną na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w którym będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie.

§ 2. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych na podstawie wniosków złożonych w 2015 roku.

§ 3. Dotacja celowa będzie przyznawana beneficjentom końcowym zadania i wypłacona przez Miasto bezpośrednio na konto wykonawcy przyłączy kanalizacyjnych po rozliczeniu kosztów ich budowy.

§ 4. Miasto dokona wyboru wykonawcy/-ów na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

§ 5. 1. Koszty sfinansowane przez Miasto i przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2. Dotacja może stanowić pomoc de minimis, której udzielenie będzie następować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z dn. 24.12.2013 r.) i rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 08 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z dn. 24.12.2013 r., str. 9).

Rozdział 2.
Wysokość dotacji

§ 6. 1. Wysokość dotacji do jednego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego wynosi:

1) 100% kosztów wykonania dokumentacji projektowej;

2) 50% wartości kosztów budowy przyłącza (w tym zakup i dostawa urządzeń i materiałów) jednak nie więcej niż 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych);

3) 100% kosztów nadzoru inwestorskiego;

4) 100% kosztów wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

2. Pozostałe koszty stanowiące uzupełnienie do 100% kosztów wykonania przyłącza, ponosi beneficjent końcowy.

3. Dopuszcza się udzielnie dotacji wyłącznie do kosztów określonych w ust. 1.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 7. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację celową zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wniosku o udzielenie dotacji.

2. Termin składania wniosków ustala się do dnia 31 maja 2015 roku.

3. Do ww. wniosku należy załączyć:

1) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością;

2) umowa lub inny dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości;

3) wszystkie niezbędne informacje, zaświadczenia, oświadczenia wynikające z art. 37 ustawy z 30 kwietnia 2007 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.);

4) oświadczenie wnioskodawcy dotyczące możliwości odliczenia podatku od towarów i usług;

5) w przypadku ubiegania się o dofinansowanie kosztów wykonania projektu wnioskodawca ma obowiązek dołączyć dokumentację projektową wraz z kosztorysem oraz dokumenty potwierdzające poniesienie ww. kosztów.

4. Rozpatrzenie wniosku może być uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę, w określonym przez Miasto terminie dodatkowych informacji lub/i dokumentów.

§ 8. W terminie do 30 dni od złożenia wniosku Wnioskodawca informowany jest w formie pisemnej o wyniku jego rozpatrzenia wniosku i ewentualnym terminie podpisaniu umowy.

§ 9. 1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz przyznanie Miastu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego Systemu Kanalizacyjnego stanowi podstawę do zawarcia pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a wnioskodawcą umowy o udzielenie dotacji celowej.

2. Warunkiem wystąpienia przez Miasto do WFOŚiGW w Łodzi z wnioskiem o dofinansowanie jest pozytywne rozpatrzenie co najmniej 50 wniosków o dofinansowanie kosztów wybudowania przyłączy kanalizacyjnych.

§ 10. Umowa dotacji celowej określa w szczególności:

1) przeznaczenie dotacji, tj. nazwa i opis zakresu rzeczowego zadania;

2) kwotę udzielonej dotacji;

3) wskazanie wartości i terminu wpłaty wkładu własnego w formie zaliczki;

4) informacje o udzieleniu Miastu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie realizowanego zadania;

5) wskazanie terminu wykonania oraz wykonawcy inwestycji;

6) wskazanie formy i terminu rozliczenia dotacji (w tym możliwości rozłożenia na raty wkładu własnego wnioskodawcy);

7) sposób rozliczenia zadania, w tym obowiązków podatkowych;

8) sposób kontroli wykorzystania dotacji;

9) okoliczności, warunki i termin zwrotu dotacji;

10) sposób przeniesienia własności przyłącza na wnioskodawcę.

Rozdział 4.
Termin rozliczenia dotacji

§ 11. 1. Warunkiem rozliczenia dotacji przez wnioskodawcę jest:

1) przedłożenie, w ustalonym w umowie o udzielnie dotacji terminie, umowy na odbiór nieczystości ciekłych zawartej z Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.;

2) terminowa wpłata na konto, wskazane w umowie o udzielnie dotacji, kwoty należnej z tytułu udziału własnego.

2. W przypadku nie dopełnienia obowiązków wskazanych w pkt 1) lub 2) wnioskodawca będzie zobowiązany zwrócić Miastu, kwotę odpowiadającą kosztom poniesionym przez Miasto inwestycji polegającej na budowie przyłącza do nieruchomości wnioskodawcy, pomniejszoną o wpłaconą przez niego zaliczkę.

§ 12. W przypadku zaprzestania korzystania z przyłączenia kanalizacyjnego przez wnioskodawcę lub jego następców prawnych w okresie trwałości zadania określonego przez WFOŚiGW w Łodzi (rozwiązanie umowy na odbiór nieczystości ciekłych, na którego budowę została udzielona) udzielona dotacja będzie podlegać zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) i Programie Priorytetowym "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego" WFOŚiGW w Łodzi (trwałość zadania wynosi 5 lat od dnia jego zakończenia).

Rozdział 5.
Kontrola wykorzystania dotacji

§ 13. Wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli wykonanego przyłącza w terminach i na zasadach wskazanych przez miasto Piotrków Trybunalski i WFOŚiGW w Łodzi pod rygorem zwrotu udzielonej dotacji.

§ 14. Właścicielem wytworzonego majątku (przyłącza kanalizacyjnego) w okresie trwałości zadania i po nim będzie wnioskodawca.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »