| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/48/15 Rady Miasta Zgierza

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122), Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W celu pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

1) 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych) za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) 8,00 zł (słownie: osiem złotych) za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz właściwej stawki opłaty, o której mowa w § 1 w zależności od tego czy odpady zbierane są sposób nieselektywny, czy selektywny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLV/519/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2014 r. poz. 288).

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od 1 dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza


Radosław Gajda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »