| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/41/2015 Rady Gminy Buczek

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6j ust. 1 pkt 1, 3b i 3c, art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, 2a pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 zm. z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje sie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2 lub 3.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 5 od każdego mieszkańca.

3. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 10 od każdego mieszkańca.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 17,00 zł za pojemnik o poj. 120 l.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 34,00 zł za pojemnik o poj. 120 l.

§ 3. 1. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się od właścicieli tych nieruchomości ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za rok, w wysokości 85,00 zł, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

3. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty za rok, w wysokości 170,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Buczek z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady


Andrzej Zieliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »