| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/43/2015 Rady Gminy Buczek

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, zm. z 2015 r. poz.87 i poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należną za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wnosić z dołu w łącznej wysokości za następujące miesiące, w terminach:

1) za miesiące styczeń, luty, marzec - do 15 kwietnia danego roku;

2) za miesiące kwiecień, maj, czerwiec - do 15 lipca danego roku;

3) za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 października danego roku;

4) za miesiące październik, listopad, grudzień - do 31 grudnia danego roku.

2. Roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, należy wnosić za cały rok z dołu do dnia 15 października danego roku.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w ust. 1 i 2 należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Gminy Buczek.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/201/2013 Rady Gminy Buczek z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Zieliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »