| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/61/15 Rady Gminy Moszczenica

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4 oraz art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość).

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8,00 zł od osoby.

3. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 16,00 zł od osoby.

4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 1 ust. 2 lub § 1 ust. 3 niniejszej uchwały.

5. Podstawą do ustalenia ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość będzie deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za pojemnik:

1) 0,12 m3 - 18,00 zł;

2) 0,24 m3 - 30,00 zł;

3) 1,1 m3 - 66,00 zł;

4) 7 m3 - 480,00 zł;

5) za worek 0,12 m3 na zmieszane odpady komunalne - 15,00 zł.

2. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny za pojemnik:

1) 0,12 m3 - 36,00 zł;

2) 0,24 m3 - 60,00 zł;

3) 1,1 m3 - 132,00 zł;

4) 7 m3 - 960,00 zł;

5) za worek 0,12 m3 na zmieszane odpady komunalne - 30,00 zł.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

4. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 3. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny za rok, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w wysokości 120 zł.

2. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny za rok, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w wysokości 240 zł.

3. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

§ 4. W przypadku nieruchomości, które spełniają warunki § 1 i § 2 niniejszej uchwały (tj. mają funkcję mieszaną), stosuje się zasadę sumowania należności zgodnie z art. 6j ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. Wzór deklaracji, o których mowa w § 1 ust. 5, § 2 ust. 4 i § 3 ust. 3 określa odrębna uchwała.

§ 6. Tracą moc:

1) uchwała Nr XXIX/260/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 153);

2) uchwała Nr III/18/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/260/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 4729).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica


Iwona Pietrzkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »