| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Zduńska Wola

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2011 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 5 października 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Zduńska Wola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 827) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/92/2011 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 5 października 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Zduńska Wola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (tj. Dz. Urz. z 2013 r. poz. 3377) § 3 otrzymuje brzmienie:

Dotacje z budżetu Gminy przysługują:

1) niepublicznym przedszkolom, na każdego ucznia, w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji;

2) niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego, w wysokości 40% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym, prowadzonym przez Gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.".

§ 2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zduńska Wola oraz na stronie internetowej urzędu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Sakiewa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »