| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy Zduńska Wola

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy lub znajdują się domki letniskowe albo inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć:

1) pisemnie w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola lub;

2) przesłać na adres Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola lub;

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Zduńska Wola za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem: http://www.epuap.gov.pl, jako załącznik, w pliku o formatach DOC, PDF lub ODT.

3. Wzór deklaracji będzie dostępny w pliku DOC, PDF, ODT, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zduńska Wola pod adresem http://www.zdunskawola.bip.net.pl, na stronie internetowej Gminy Zduńska Wola http://www.ugzw.com.ploraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Zduńska Wola.

§ 2. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 235 ze zm.).

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 ust.1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn zmiany.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/278/2013 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 4542).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zduńska Wola.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Sakiewa


Załącznik do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 26 lutego 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych lub domków letniskowych albo innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Zduńska Wola

Miejsce składania:

Urząd Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30
98-220 Zduńska Wola

Termin składania:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca1);

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty2).

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną odpowiedź)

Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji:

? pierwsza deklaracja

data powstania obowiązku opłaty ……….……………

? zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty

data wystąpienia zmian ……………….…………..

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną odpowiedź)

? właściciel, użytkownik wieczysty,
? współwłaściciel,
? jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
? inny podmiot władający nieruchomością ...........................................

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Rodzaj składającego
(właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną odpowiedź)

? osoba fizyczna ? osoba prawna
? jednostka organizacyjna niepodsiadająca osobowości prawnej

Imię

Nazwisko

PESEL _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ (dotyczy osób fizycznych)

NIP
(dotyczy podmiotów innych niż osoby fizyczne)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

REGON
(dotyczy podmiotów innych niż osoby fizyczne)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY

Miejscowość

Ulica

Nr domu/nr lokalu

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Powiat

Województwo

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić jeśli adres jest inny niż wskazany powyżej)

Miejscowość

Ulica

Nr domu/nr lokalu

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Powiat

Województwo

D.1 DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość

Ulica

Nr domu/nr lokalu

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

D.2 RODZAJ NIERUCHOMOŚCI

? zamieszkała

? domek letniskowy / nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

E. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW

? odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło białe, szkło kolorowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane)

? odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady komunalne nie poddane segregacji)


F.1 ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE

F.1.1 LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH
(należy podać liczbę gospodarstw prowadzonych na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie D1, wyliczyć opłatę na poszczególne gospodarstwa)

wielkość gospodarstwa
(ilość osób)

ilość gospodarstw

stawka

opłata

(1)

(2)

(3)

(4)
(2)x(3)

1

............. szt

9,20

.................. zł

2

............. szt

16,10

.................. zł

3-5

............. szt

23,00

.................. zł

6-8

............. szt

29,90

.................. zł

9 i więcej

............. szt

36,80

.................. zł

F.1.2 LICZBA DOMKÓW LETNISKOWYCH I NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE

ilość

stawka

opłata

............. szt

.................. zł

.................. zł

F.2 ODPADY NIE SĄ ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

F.2.1 LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH
(należy podać liczbę gospodarstw prowadzonych na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie D1, wyliczyć opłatę na poszczególne gospodarstwa)

wielkość gospodarstwa
(ilość osób)

ilość gospodarstw

stawka

opłata

(1)

(2)

(3)

(4)
(2)x(3)

1

............. szt

17,60

.................. zł

2

............. szt

30,80

.................. zł

3-5

............. szt

44,00

.................. zł

6-8

............. szt

57,20

.................. zł

9 i więcej

............. szt

70,40

.................. zł

F.2.2 LICZBA DOMKÓW LETNISKOWYCH I NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE

ilość

stawka

opłata

............. szt

.................. zł

.................. zł

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY

G.1

Miesięcznej (liczona jako suma opłat poszczególnych gospodarstw domowych wyszczególnionych w punkcie F.1 i F.2 w kolumnie 4)

.................. zł

G.2

Kwota opłaty w okresie rozliczeniowym3)

G.2.1 Kwota opłaty w I miesiącu okresu rozliczeniowego

.................. zł

G.2.2 Kwota opłaty w II miesiącu okresu rozliczeniowego

.................. zł

Suma (G.2.1 + G.2.2)

.................. zł

G.3

Kwota opłaty w kolejnych okresach rozliczeniowych

(liczona jako suma dwóch opłat miesięcznych określonych w punkcie G.1)

.................. zł

G.4

Kwota opłaty za domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

(należy wpisać kwotę opłaty z poz. F.1.2. lub F.2.2)

.................. zł

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

................................................................. ........................................................
(miejscowość i data) (czytelny podpis)

I. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie:

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (art. 6n ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

Objaśnienia:

1) 1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zduńska Wola deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2) 2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

3) 3) W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »