| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2015 Burmistrza Łasku; Wójta Gminy Wodzierady

z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Wodzierady do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku

Na podstawie Uchwały Nr VII/68/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Łasku do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak i jednostkami administracji rządowej, oraz Uchwały Nr III/28/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wodzierady porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Łask realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Wodzierady do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku oraz na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 51a i art. 51b i art. 51c ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) oraz § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) zawarte zostało porozumienie pomiędzy: Gminą Łask, reprezentowaną przez Burmistrza Łasku - Pana Gabriela Szkudlarka a Gminą Wodzierady, reprezentowaną przez Wójta Gminy Wodzierady - Panią Renatę Szafrańską:

§ 1. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku, zwany dalej Domem, jest dziennym ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym dla mieszkańców Gminy Łask.

2. Na warunkach określonych w niniejszym Porozumieniu do w/w Domu mogą być kierowani również mieszkańcy Gminy Wodzierady.

§ 2. 1. Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

2. Warunkiem skierowania mieszkańca Gminy Wodzierady jest każdorazowo wcześniejsze potwierdzenie na piśmie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku, że Dom dysponuje wolnym miejscem.

§ 3. 1. Decyzje o skierowaniu mogą być wydane dla dorosłych osób wykazujących zaburzenia psychiczne, w tym dla przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, a także dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

2. Decyzja o skierowaniu musi określać miesięczną odpłatność uczestnika za pobyt w Domu. Odpłatność za pobyt nie stanowi odpłatności za gorący posiłek.

3. Odpłatność za pobyt w Domu winna być wpłacona przez uczestnika do dnia 20 każdego miesiąca do kasy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku.

§ 4. Gmina Łask nie zapewnia mieszkańcom Gminy Wodzierady dowozu do Domu.

§ 5. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Gmina Wodzierady zobowiązuje się do pokrywania kosztów tego posiłku.

§ 6. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

2. Wszelkie zmiany Porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Łasku


Gabriel Szkudlarek

Wójt


Renata Szafrańska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »