| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OŁO-4210-2(6)/2015/358/XII/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 3 marca 2015r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą:

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE GMINY KOSTANTYNÓW ŁÓDZKI

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, ul. Jana Pawła II 44

zwanego dalej Przedsiębiorstwem energetycznym,

posiadającego:

- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000037807,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 727-012-60-80,

zatwierdzam

stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, zatwierdzoną decyzją Nr OŁO-4210-21(17)/2014/358/XII/DS z dnia 29 października 2014 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzedowym Województwa Łódzkiego z dnia 5 listopada 2014 r., poz. 3840.


Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje z dnia 18 listopada 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/646/72/U/OT-4/98/MM (z późn. zm.) oraz koncesję z dnia 7 października 1998 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/215/358/U/OT-4/98/MM (z późn. zm.), w dniu 27 stycznia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany dwunastej taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo energetyczne, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO-4210-21(17)/2014/358/XII/DS z dnia 29 października 2014 r., i ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 5 listopada 2014 r., poz. 3840.

Przedmiotowy wniosek, o zatwierdzenie zmiany dwunastej taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo energetyczne uzasadniło "obniżeniem kosztu paliwa" w związku "z wejściem w życie nowych cen za gaz" oraz obniżeniem kosztów energii elektrycznej w wyniku podpisania nowej umowy na zakup energii elektrycznej.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2014 r. Nr DRG-4212-48(17)/2014/23213/I/PD została zatwierdzona taryfa ustalona przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 1 na okres do dnia 31 grudnia 2015 r., natomiast decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2014 r. Nr DRG-4212-49(10)/2014/22378/III/AIK/KGa została zatwierdzona taryfa nr 3 ustalona przez Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

Ponadto, w dniu 10 grudnia 2014 r. Przedsiębiorstwo energetyczne zawarło nową umowę z PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie dotyczącą zakupu energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa energetycznego. Dodatkowo decyzją z dnia 16 grudnia 2014 r . Nr DRE-4211-57(6)/2014/19029/V/JCz/BH, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził kolejną taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne działające pod firmą PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym, zarówno koszty, które ponosi Przedsiębiorstwo energetyczne kupując paliwo technologiczne - gaz, jak i koszty, które ponosi w związku z zakupem energii elektrycznej uległy zmianie.

Z przedmiotowego wniosku wynika, że koszty jednostkowe w zakresie paliwa technologicznego i energii elektrycznej przyjęte do kalkulacji cen i stawek opłat, uległy obniżeniu w stosunku do kosztów jednostkowych w tym zakresie uwzględnionych w dotychczas obowiązującej taryfie dla ciepła: w zakresie paliwa technologicznego o 0,41%, natomiast w zakresie energii elektrycznej o 3,16%,

Wprowadzenie do rozliczeń z odbiorcami nowych cen i stawek opłat, zatwierdzonych niniejszą decyzją skutkuje przewidywanym średnim spadkiem opłat dla odbiorców w wysokości
0,36 % w stosunku do opłat wynikających z obowiązującej taryfy.

Na podstawie art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo może być w każdym czasie, za zgodą strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Niniejszej zmianie taryfy nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i za tą zmianą przemawia interes społeczny oraz słuszny interes Strony.

Pozostałe ustalenia taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Nr OŁO-4210-21(17)/2014/358/XII/DS z dnia 29 października 2014 r. pozostają bez zmian.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 94C.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

5. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania (art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi


Jadwiga Goździk

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej

na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej(Dz. U. z 2012 r., poz. 1282)

w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53)

Otrzymuje:

1. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Jana Pawła II 44, 95-050 Konstantynów Łódzki

2. Wojewoda Łódzki

3. a/a

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »